แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
46030001 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามนนามน
46030002 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามนนามน
46030003 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามนนามน
46030004 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามนนามน
46030005 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามนนามน
46030007 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกงนามน
46030008 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกงนามน
46030009 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกงนามน
46030010 โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกงนามน
46030011 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือยนามน
46030012 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือยนามน
46030013 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือยนามน
46030014 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สงเปลือยนามน
46030015 โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัวนามน
46030016 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หนองบัวนามน
46030017 โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัวนามน
46030018 โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัวนามน
46030019 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยมนามน
46030020 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยมนามน
46030021 โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยมนามน
46030022 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าวกุฉินารายณ์
46030023 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าวกุฉินารายณ์
46030024 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030025 โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030026 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030027 โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030028 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030029 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030030 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้ากุฉินารายณ์
46030031 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจังกุฉินารายณ์
46030032 โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจังกุฉินารายณ์
46030033 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจังกุฉินารายณ์
46030034 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจังกุฉินารายณ์
46030035 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลนกุฉินารายณ์
46030036 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แจนแลนกุฉินารายณ์
46030037 โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลนกุฉินารายณ์
46030038 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโกกุฉินารายณ์
46030039 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโกกุฉินารายณ์
46030040 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโกกุฉินารายณ์
46030041 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขามกุฉินารายณ์
46030042 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขามกุฉินารายณ์
46030043 โรงเรียนนาขามวิทยา นาขามกุฉินารายณ์
46030044 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขามกุฉินารายณ์
46030045 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขามกุฉินารายณ์
46030046 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาวกุฉินารายณ์
46030047 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาวกุฉินารายณ์
46030048 โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาวกุฉินารายณ์
46030049 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาวกุฉินารายณ์
46030050 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาวกุฉินารายณ์
46030051 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาวกุฉินารายณ์
46030052 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาวกุฉินารายณ์
46030053 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ บัวขาวกุฉินารายณ์
46030054 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาดกุฉินารายณ์
46030055 โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาดกุฉินารายณ์
46030056 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาดกุฉินารายณ์
46030057 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขากุฉินารายณ์
46030058 โรงเรียนบ้านคุย สามขากุฉินารายณ์
46030059 โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขากุฉินารายณ์
46030060 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขากุฉินารายณ์
46030061 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขากุฉินารายณ์
46030063 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้างกุฉินารายณ์
46030064 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้างกุฉินารายณ์
46030065 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้างกุฉินารายณ์
46030066 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้างกุฉินารายณ์
46030067 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์
46030068 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์
46030069 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์
46030070 โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์
46030071 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์
46030072 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์
46030073 โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์
46030074 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์
46030075 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์
46030076 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์
46030077 โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์
46030078 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าวเขาวง
46030080 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง
46030081 โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง
46030082 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง
46030083 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่าเขาวง
46030084 โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่าเขาวง
46030085 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่าเขาวง
46030086 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือยเขาวง
46030087 โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือยเขาวง
46030088 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือยเขาวง
46030089 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทองเขาวง
46030090 โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทองเขาวง
46030091 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทองเขาวง
46030092 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือเขาวง
46030093 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือเขาวง
46030094 โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือเขาวง
46030095 โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่คำม่วง
46030096 โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่คำม่วง
46030097 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ดินจี่คำม่วง
46030098 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลองคำม่วง
46030099 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลองคำม่วง
46030100 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลองคำม่วง
46030101 โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลองคำม่วง
46030102 โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลองคำม่วง
46030103 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทันคำม่วง
46030104 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทันคำม่วง
46030105 โรงเรียนนาทันวิทยา นาทันคำม่วง
46030106 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทันคำม่วง
46030107 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทันคำม่วง
46030108 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทันคำม่วง
46030109 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอนคำม่วง
46030110 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอนคำม่วง
46030111 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอนคำม่วง
46030112 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอนคำม่วง
46030113 โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง นาบอนคำม่วง
46030114 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยางคำม่วง
46030115 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยางคำม่วง
46030116 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยางคำม่วง
46030117 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยางคำม่วง
46030118 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพนคำม่วง
46030119 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพนคำม่วง
46030120 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพนคำม่วง
46030121 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาลสมเด็จ
46030122 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาลสมเด็จ
46030123 โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาลสมเด็จ
46030124 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาลสมเด็จ
46030125 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาลสมเด็จ
46030126 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาลสมเด็จ
46030127 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาลสมเด็จ
46030128 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) แซงบาดาลสมเด็จ
46030129 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวยสมเด็จ
46030130 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวยสมเด็จ
46030131 โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวยสมเด็จ
46030132 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวยสมเด็จ
46030133 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ผาเสวยสมเด็จ
46030134 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชยสมเด็จ
46030135 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชยสมเด็จ
46030136 โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชยสมเด็จ
46030137 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชยสมเด็จ
46030138 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัวสมเด็จ
46030139 โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัวสมเด็จ
46030140 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัวสมเด็จ
46030141 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัวสมเด็จ
46030142 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จสมเด็จ
46030143 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จสมเด็จ
46030144 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จสมเด็จ
46030145 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จสมเด็จ
46030146 โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สมเด็จสมเด็จ
46030147 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จสมเด็จ
46030148 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จสมเด็จ
46030149 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงสมเด็จ
46030150 โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวงสมเด็จ
46030151 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว หนองแวงสมเด็จ
46030152 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวงสมเด็จ
46030153 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวงสมเด็จ
46030154 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี หนองแวงสมเด็จ
46030155 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวงสมเด็จ
46030156 โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) หนองแวงสมเด็จ
46030158 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่นสมเด็จ
46030159 โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่นสมเด็จ
46030160 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่นสมเด็จ
46030161 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ หมูม่นสมเด็จ
46030162 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา หมูม่นสมเด็จ
46030163 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่นสมเด็จ
46030164 โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบงห้วยผึ้ง
46030165 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบงห้วยผึ้ง
46030166 โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบงห้วยผึ้ง
46030167 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบงห้วยผึ้ง
46030168 โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบงห้วยผึ้ง
46030169 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่นห้วยผึ้ง
46030170 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่นห้วยผึ้ง
46030171 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่นห้วยผึ้ง
46030172 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่นห้วยผึ้ง
46030173 โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่นห้วยผึ้ง
46030174 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง
46030175 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง
46030176 โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง
46030177 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง
46030178 โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง
46030179 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตรห้วยผึ้ง
46030181 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตรห้วยผึ้ง
46030182 โรงเรียนบ้านนาคู นาคูนาคู
46030183 โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคูนาคู
46030184 โรงเรียนบ้านชาด นาคูนาคู
46030185 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคูนาคู
46030186 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจานนาคู
46030187 โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจานนาคู
46030188 โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจานนาคู
46030189 โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจานนาคู
46030190 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) โนนนาจานนาคู
46030191 โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้วนาคู
46030192 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้วนาคู
46030193 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้วนาคู
46030194 โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้วนาคู
46030195 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้างนาคู
46030196 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้างนาคู
46030197 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้างนาคู
46030198 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้างนาคู
46030199 โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวังนาคู
46030200 โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวังนาคู
46030201 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวังนาคู
46030202 โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวังนาคู
46030203 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวังนาคู
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT