จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,20018,0932,539-24,832
พุทธ4,19018,0642,533-24,787
อิสลาม3225-30
คริสต์-5--5
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ721-10
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด5125285-388
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนพุทธ5125084-385
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอิสลาม-21-3
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนคริสต์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนซิกส์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด4112749-217
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนพุทธ4112749-217
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอิสลาม-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนคริสต์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนซิกส์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่นๆ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนพุทธ1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอิสลาม-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนคริสต์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนซิกส์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1864--82
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนพุทธ1864--82
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอิสลาม-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนคริสต์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนซิกส์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2252--74
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนพุทธ2252--74
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอิสลาม-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนคริสต์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนซิกส์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด7417159-304
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนพุทธ7417159-304
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอิสลาม-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนคริสต์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนซิกส์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนทั้งหมด357733-145
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนพุทธ357733-145
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอิสลาม-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนคริสต์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนซิกส์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่นๆ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1053--63
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนพุทธ1053--63
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอิสลาม-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนคริสต์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนซิกส์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1034--44
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนพุทธ1034--44
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอิสลาม-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนคริสต์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนซิกส์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่นๆ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนทั้งหมด6823079-377
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนพุทธ6823079-377
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอิสลาม-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนคริสต์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนซิกส์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่นๆ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนพุทธ1039--49
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอิสลาม-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนคริสต์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนซิกส์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนพุทธ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอิสลาม-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนคริสต์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนซิกส์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-5--5
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนพุทธ-5--5
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอิสลาม-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนคริสต์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนซิกส์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนทั้งหมด3810731-176
46030015 หนองบัวในนามนนามนพุทธ3810731-176
46030015 หนองบัวในนามนนามนอิสลาม-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนคริสต์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนซิกส์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่นๆ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2381--104
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนพุทธ2381--104
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอิสลาม-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนคริสต์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนซิกส์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด962--71
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนพุทธ962--71
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอิสลาม-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนคริสต์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนซิกส์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนพุทธ-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอิสลาม-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนคริสต์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนซิกส์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด952--61
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนพุทธ952--61
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอิสลาม-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนคริสต์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนซิกส์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอื่นๆ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด37128--165
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนพุทธ37128--165
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอิสลาม-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนคริสต์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนซิกส์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนทั้งหมด52199--251
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนพุทธ52199--251
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอิสลาม-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนคริสต์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนซิกส์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนพราหมณ์/ฮินดู-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอื่นๆ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2414948-221
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงพุทธ2414948-221
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด21326--347
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงพุทธ21323--344
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-2--2
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-1--1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด114039-90
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงพุทธ114039-90
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงพุทธ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2417087-281
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงพุทธ2417087-281
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1596--111
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงพุทธ1596--111
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-61--61
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงพุทธ-61--61
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด3814953-240
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงพุทธ3814953-240
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2473--97
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงพุทธ2473--97
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด268343-152
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงพุทธ268243-151
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-1--1
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด217620-117
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงพุทธ217620-117
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงพุทธ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1651--67
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงพุทธ1651--67
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด84224-74
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงพุทธ84124-73
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-1--1
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด567--72
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงพุทธ567--72
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด10102--112
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงพุทธ10102--112
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด5616749-272
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงพุทธ5616749-272
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอิสลาม-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงคริสต์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงซิกส์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด58267113-438
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ58266113-437
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-1--1
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1540--55
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด66329--395
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ66329--395
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด123913-64
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ123913-64
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1639--55
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1639--55
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด327--30
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ327--30
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1810234-154
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1810134-153
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-1--1
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด349242-168
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ349242-168
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด72238103-413
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ72238103-413
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด208020-120
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ208020-120
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด186933-120
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ186933-120
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด3013664-230
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ3013664-230
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด61233104-398
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ61233104-398
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด5427392-419
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ5327392-418
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม1---1
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด518--23
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ518--23
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด527--32
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ526--31
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-1--1
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1540--55
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1241--53
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1241--53
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1569--84
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1569--84
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด2472--96
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ2472--96
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด819--27
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ819--27
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1288--100
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1288--100
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด632--38
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ632--38
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด4110714-162
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ4110614-161
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-1--1
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1947--66
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงพุทธ1947--66
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอิสลาม-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงคริสต์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงซิกส์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด5716866-291
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ5716766-290
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-1--1
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1777--94
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ1777--94
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด593--98
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ593--98
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1556--71
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ1556--71
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด834--42
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ834--42
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-15--15
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ-15--15
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด167728-121
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ167728-121
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด910934-152
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ910934-152
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-29--29
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ-29--29
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1056--66
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ1056--66
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด145413-81
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ145313-80
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-1--1
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด11283--294
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ11283--294
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-81--81
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ-81--81
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-125--125
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ-125--125
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1058--68
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ1058--68
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด514--19
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ514--19
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด2911215-156
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพุทธ2911215-156
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอิสลาม-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างคริสต์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซิกส์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างพราหมณ์/ฮินดู-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด27202--229
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูพุทธ27202--229
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูพุทธ1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด3315465-252
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูพุทธ3315465-252
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูพุทธ530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูพุทธ737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2042--62
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูพุทธ2041--61
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-1--1
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด207935-134
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูพุทธ207935-134
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูพุทธ713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด328--31
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูพุทธ328--31
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด40138--178
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูพุทธ39138--177
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอิสลาม1---1
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูพุทธ2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1862--80
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูพุทธ1861--79
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-1--1
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด4114450-235
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูพุทธ4114450-235
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด102727-64
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูพุทธ102727-64
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-16--16
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูพุทธ-16--16
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูพุทธ1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2051--71
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูพุทธ2051--71
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูพุทธ-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1573--88
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูพุทธ1573--88
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูพุทธ-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูพุทธ1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูพุทธ36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอิสลาม-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูคริสต์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูซิกส์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูพราหมณ์/ฮินดู-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT