วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย0000365
ระดับประถมศึกษา00001,359
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0000178
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00001,902