วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00365373 8364 -9
ระดับประถมศึกษา001,3591,361 21,268 -93
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00178174 -4172 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม001,9021,908 61,804 -104