ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่น ๆ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้ทรงคุณค่า)นักโภชนาการรวม
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนามน11172100000001120026
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนามน1072000000000010011
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนามน102110000000001006
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนามน004020000001101009
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนามน003010000000101006
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนยอดแกงนามน11171000000001010022
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนยอดแกงนามน1070000000011020012
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนยอดแกงนามน003010000000001005
46030010 หนองโพนสูงนามนยอดแกงนามน101100000000101005
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนสงเปลือยนามน1071000000001010011
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนสงเปลือยนามน100100000000001003
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือยนามน000000000000111003
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือยนามน001000000000101003
46030015 หนองบัวในนามนหนองบัวนามน10120000000000010014
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนหนองบัวนามน0061000000001110010
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัวนามน103010000000001006
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัวนามน101200000000001005
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนหลักเหลี่ยมนามน003011000000101007
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนหลักเหลี่ยมนามน1082000000001010013
46030021 สังคมพัฒนานามนหลักเหลี่ยมนามน1183000000021010017
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงกุดปลาค้าวเมิงเขาวง11100000000001010014
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง10100000000000010012
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง107000000000100009
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง001000000000000001
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง11110000000001010015
46030084 บ้านดงหมูเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง1051010000011010011
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง104000000000101007
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง10170100000001010021
46030087 บ้านนาวีเขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง103110000000101008
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง1090000000001010012
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง10120010000001010016
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง001000000000000001
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง1041000000021020011
46030092 บ้านหนองผือเขาวงหนองผือเมิงเขาวง004100000000101007
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงหนองผือเมิงเขาวง104010000000100007
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงหนองผือเมิงเขาวง1080000000011010012
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงดินจี่เมิงเขาวง11141000000001020020
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงดินจี่แพรวาคำม่วง21230000000001010028
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงดินจี่แพรวาคำม่วง105010000000100008
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง10131000000001100017
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง1080100000001010012
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง104010000000101008
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง001010000000111005
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง10122000000001010017
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง10170000000001010020
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง10231000000001010027
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง10113010000001010018
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง1082000001001010014
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง11110000000001000014
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง10153000000010010021
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง11191010000011010026
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง003000000000101005
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง002010000000101005
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง1041310000011010013
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง001020000000101005
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง102120000100101009
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง10130100000001010017
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง002110000000111007
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง1070100000001010011
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงโพนแพรวาคำม่วง103000000000112008
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงโพนแพรวาคำม่วง10162100000001010022
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงโพนแพรวาคำม่วง103110000000101008
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง10132100000001010019
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง1070100000010010011
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง1080000000011010012
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง105000000000101008
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง101110000000001005
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง000100000000100002
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง1091000000001010013
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง1093000000021010017
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง104000000000001006
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง102100000001001006
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10120100000011000016
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง106000000000001008
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง1070000000001010010
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10100000000001010013
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง104010000000102009
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งหนองอีบุตรเมืองสามอ่าง101000000000011004
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งหนองอีบุตรเมืองสามอ่าง105100000000101009
46030182 บ้านนาคูนาคูนาคูเสรีไทนาคู10100000000041010017
46030183 บ้านวังเวียงนาคูนาคูเสรีไทนาคู1042010000011010011
46030184 บ้านชาดนาคูนาคูเสรีไทนาคู11100000000001010014
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูนาคูเสรีไทนาคู103000000000001005
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู1050110000001010010
46030187 บ้านจานนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู104011000000101009
46030188 โคกนาดีนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู10131000000011020019
46030189 บ้านหนองห้างนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู001000000000011003
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู001100000000101004
46030191 นางามวิทยานาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู1090000000001010012
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู003010000002101008
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู1071100000001010012
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู11110000000000010014
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู1060100000001010010
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู000000000100101003
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู003200000001101008
46030198 บ้านโนนศาลานาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู004000000001101007
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูสายนาวังเสรีไทนาคู003000000000101005
46030200 บ้านนากระเดานาคูสายนาวังเสรีไทนาคู1042100000001010010
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูสายนาวังเสรีไทนาคู003000000001001005
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูสายนาวังเสรีไทนาคู103100000000101007
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูสายนาวังเสรีไทนาคู001000000000101003
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT