ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่น ๆ)นักการภารโรงลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้ทรงคุณค่า)นักโภชนาการรวม
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนามน111721000000001120026
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนามน101020000000000010014
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนามน1021100000000001006
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนามน0040200000001101009
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนามน0030100000000101006
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนยอดแกงนามน111810000000001010023
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนยอดแกงนามน10700000000011020012
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนยอดแกงนามน0030100000000001005
46030010 หนองโพนสูงนามนยอดแกงนามน1011000000000101005
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนสงเปลือยนามน10710000000001010011
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนสงเปลือยนามน1012000000000001005
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือยนามน0000000000000111003
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือยนามน0010000000000101003
46030015 หนองบัวในนามนหนองบัวนามน101200000000000010014
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนหนองบัวนามน10610000000001110011
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัวนามน1041100000000001008
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัวนามน1012000010000001006
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนหลักเหลี่ยมนามน0030110000000101007
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนหลักเหลี่ยมนามน10820000000001010013
46030021 สังคมพัฒนานามนหลักเหลี่ยมนามน11830000000021010017
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงกุดปลาค้าวเมิงเขาวง111000000000001010014
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง101000000000000010012
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง10800000000001000010
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง0010000000000000001
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง111100000000001010015
46030084 บ้านดงหมูเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง10510100000011010011
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง1040000000000101007
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง101701000000001010021
46030087 บ้านนาวีเขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง1031100000000101008
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง10900000000001010012
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง101200100000001010016
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง0010000000000000001
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง10410000000021020011
46030092 บ้านหนองผือเขาวงหนองผือเมิงเขาวง0041100000000101008
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงหนองผือเมิงเขาวง1040100000000100007
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงหนองผือเมิงเขาวง10800000000001010011
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงดินจี่เมิงเขาวง111410000000001020020
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงดินจี่แพรวาคำม่วง212300000000001010028
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงดินจี่แพรวาคำม่วง1050100000000100008
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง101310000000001100017
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง10801000000001010012
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง1040100000000101008
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง0010100000000111005
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง101220000000001010017
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง101700000000001010020
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง102310000000001010027
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง101130100000001010018
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง10720000001001010013
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง111100000000001000014
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง101430000000010010020
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง111910100000011010026
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0030000000000101005
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0020100000000101005
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง10413100000011010013
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง1010200000000101006
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง1031100000100100008
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง101201000000001000015
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง0021100000000111007
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง10701000000001010011
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงโพนแพรวาคำม่วง1030000000000112008
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงโพนแพรวาคำม่วง101621000000001010022
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงโพนแพรวาคำม่วง1031100000000101008
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง101321000000001010019
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง10701000000010010011
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง10800000000011010012
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง1050000000000101008
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง1011100000000001005
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง0001000000000100002
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง10910000000001010013
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง10930000000021010017
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง1040000000000001006
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง1021000000000001005
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง101201000000011000016
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง1061000000000001009
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10700000000001010010
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง101000000000001010013
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง1040100000000102009
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งหนองอีบุตรเมืองสามอ่าง1010000000000011004
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งหนองอีบุตรเมืองสามอ่าง1051000000000101009
46030182 บ้านนาคูนาคูนาคูเสรีไทนาคู101000000000041010017
46030183 บ้านวังเวียงนาคูนาคูเสรีไทนาคู10420100000011010011
46030184 บ้านชาดนาคูนาคูเสรีไทนาคู111000000000001010014
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูนาคูเสรีไทนาคู1030000000000001005
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู10501100000001010010
46030187 บ้านจานนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู1040110000000101009
46030188 โคกนาดีนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู101310000000011020019
46030189 บ้านหนองห้างนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0010000000000011003
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0011000000000101004
46030191 นางามวิทยานาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู10900000000001010012
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู0030100000002101008
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู101011000000001010015
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู111200000000000010015
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู10601000000001010010
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0000000000100101003
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0032000000001101008
46030198 บ้านโนนศาลานาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0010000000001101004
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0030000000000101005
46030200 บ้านนากระเดานาคูสายนาวังเสรีไทนาคู10521000000001010011
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0030000000001101006
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูสายนาวังเสรีไทนาคู1031000000000101007
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0010000000000101003
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT