จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,20018,0932,539-24,832
ผอม6381,431140-2,209
ค่อนข้างผอม4121,575199-2,186
สมส่วน2,62311,7301,842-16,195
ท้วม129923110-1,162
เริ่มอ้วน1931,452147-1,792
อ้วน20297497-1,273
ค่านอกเกณฑ์374-14
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน13--4
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน2151-18
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม16--7
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน207312-105
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม171-9
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม481-13
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด2911215-156
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน12--3
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน310--13
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-1--1
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม11--2
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด514--19
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-6--6
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-3--3
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-1--1
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน638--44
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม23--5
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม27--9
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1058--68
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-8--8
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-10--10
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-4--4
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน-85--85
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-13--13
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-5--5
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-125--125
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-4--4
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-9--9
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-4--4
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน-50--50
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-9--9
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-5--5
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-81--81
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-15--15
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-27--27
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-11--11
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน6174--180
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม227--29
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม329--32
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด11283--294
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-5--5
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน33--6
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-1--1
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน113812-61
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-11-2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-6--6
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด145413-81
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-6--6
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-3--3
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-1--1
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน843--51
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม12--3
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม11--2
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1056--66
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-2--2
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-2--2
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-1--1
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน-23--23
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-1--1
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-29--29
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน2134-19
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-83-11
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-83-11
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน67522-103
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-3--3
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม122-5
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด910934-152
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน2111-14
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-6--6
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-8--8
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน104721-78
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม135-9
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม321-6
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด167728-121
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-1--1
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-4--4
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน-9--9
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-1--1
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-15--15
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-2--2
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-3--3
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-5--5
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน720--27
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม13--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-1--1
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด834--42
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-2--2
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-2--2
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม13--4
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน1440--54
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-3--3
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-6--6
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1556--71
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-1--1
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน-4--4
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-6--6
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน572--77
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-9--9
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม-1--1
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด593--98
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-4--4
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน14--5
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม-3--3
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน1552--67
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม-6--6
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม18--9
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1777--94
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่านอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอ้วน-23-5
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเริ่มอ้วน5222-29
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างท้วม143-8
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสมส่วน3511351-199
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างผอม10175-32
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผอม6102-18
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด5716866-291
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-3--3
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน13--4
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-1--1
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน1635--51
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-5--5
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงผอม2---2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1947--66
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์11--2
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน281-11
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-10--10
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม14--5
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน316711-109
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม482-14
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม29--11
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด4110714-162
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-5--5
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-1--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน623--29
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-1--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม-2--2
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด632--38
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-4--4
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-5--5
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-5--5
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน353--56
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม311--14
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม610--16
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1288--100
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-2--2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน12--3
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน715--22
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด819--27
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน13--4
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-5--5
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม3---3
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน1639--55
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม213--15
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม212--14
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด2472--96
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน23--5
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน26--8
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม12--3
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน845--53
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม26--8
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม-7--7
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1569--84
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-2--2
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-3--3
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-1--1
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน326--29
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-7--7
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม92--11
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1241--53
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-4--4
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-2--2
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม12--3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน918--27
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม14--5
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม410--14
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน13--4
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-3--3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน115--16
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม13--4
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงผอม23--5
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด527--32
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-2--2
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-1--1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน313--16
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม12--3
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม1---1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด518--23
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน1142-17
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-205-25
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม3184-25
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน3717259-268
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม22611-39
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม112311-45
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด5427392-419
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน35--8
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน591-15
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม294-15
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน4016987-296
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม6268-40
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม5154-24
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด61233104-398
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-53-8
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน121-4
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-7--7
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน219354-168
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม7205-32
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม191-11
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด3013664-230
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-1--1
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-4--4
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-4--4
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน114123-75
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม557-17
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม2143-19
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด186933-120
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน23--5
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน121-4
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-5--5
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน135516-84
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม271-10
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม282-12
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด208020-120
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน292-13
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน1124-17
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม164-11
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน4514686-277
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม12296-47
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม11361-48
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด72238103-413
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน14--5
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-21-3
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม273-12
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน285932-119
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม1134-18
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม272-11
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด349242-168
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-25-7
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน284-14
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม151-7
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน126922-103
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม282-12
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม110--11
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1810234-154
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน12--3
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-2--2
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน217--19
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-2--2
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม-4--4
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด327--30
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน11--2
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน12--3
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-2--2
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน326--29
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-4--4
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม114--15
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1639--55
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน113-5
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-3--3
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน32810-41
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม-3--3
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงผอม84--12
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด123913-64
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน113--14
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน221--23
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม619--25
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน47220--267
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม634--40
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงผอม422--26
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด66329--395
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน-2--2
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน25--7
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม-9--9
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน821--29
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม42--6
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงผอม11--2
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงค่านอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอ้วน191-11
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเริ่มอ้วน2103-15
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงท้วม1148-23
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงสมส่วน4716364-274
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างผอม33418-55
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงผอม43719-60
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด58267113-438
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอ้วน118--19
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน3173-23
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงท้วม2158-25
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงสมส่วน369234-162
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม3164-23
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงผอม119--20
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด5616749-272
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-12--12
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน212--14
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงท้วม-8--8
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน560--65
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม13--4
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงผอม27--9
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด10102--112
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-2--2
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-7--7
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงท้วม-2--2
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน342--45
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม-5--5
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงผอม29--11
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด567--72
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอ้วน142-7
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน132-6
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงท้วม-2--2
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน53017-52
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม-21-3
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงผอม112-4
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด84224-74
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอ้วน11--2
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-2--2
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงท้วม-4--4
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน1227--39
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม29--11
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงผอม18--9
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1651--67
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงท้วม-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงผอม-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอ้วน122-5
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-91-10
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงท้วม17--8
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน125113-76
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม523-10
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงผอม251-8
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด217620-117
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอ้วน222-6
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน284-14
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงท้วม131-5
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงสมส่วน196332-114
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม143-8
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงผอม131-5
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด268343-152
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอ้วน14--5
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน28--10
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงท้วม15--6
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน748--55
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม33--6
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงผอม105--15
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2473--97
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอ้วน1102-13
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน6104-20
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงท้วม273-12
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน198538-142
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม7206-33
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงผอม317--20
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด3814953-240
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-2--2
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-9--9
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงท้วม-1--1
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน-38--38
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม-2--2
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงผอม-9--9
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-61--61
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอ้วน13--4
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-4--4
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงท้วม15--6
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน856--64
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม318--21
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงผอม210--12
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1596--111
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-129-21
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน3208-31
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงท้วม-85-13
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน1510759-181
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม4173-24
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงผอม263-11
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2417087-281
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงท้วม-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงผอม-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์--1-1
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอ้วน-42-6
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน-15-6
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงท้วม-62-8
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงสมส่วน111620-47
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม-43-7
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงผอม-96-15
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด114039-90
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์1---1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอ้วน114--15
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน136--37
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงท้วม-19--19
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน14227--241
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม219--21
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงผอม211--13
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด21326--347
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงค่านอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอ้วน-143-17
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเริ่มอ้วน1227-30
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงท้วม-5--5
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงสมส่วน209033-143
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างผอม283-13
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงผอม1102-13
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2414948-221
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอ้วน215--17
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเริ่มอ้วน318--21
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนท้วม210--12
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนสมส่วน41140--181
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนค่อนข้างผอม212--14
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนผอม24--6
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนทั้งหมด52199--251
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอ้วน15--6
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเริ่มอ้วน15--6
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนท้วม19--10
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนสมส่วน2573--98
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนค่อนข้างผอม313--16
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนผอม623--29
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด37128--165
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอ้วน13--4
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเริ่มอ้วน16--7
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนท้วม-3--3
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนสมส่วน233--35
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนค่อนข้างผอม-2--2
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนผอม55--10
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด952--61
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอ้วน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเริ่มอ้วน-1--1
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนท้วม-1--1
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสมส่วน-15--15
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่อนข้างผอม-1--1
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนผอม-3--3
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-21--21
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอ้วน-3--3
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเริ่มอ้วน-4--4
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนท้วม-3--3
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสมส่วน844--52
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่อนข้างผอม14--5
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนผอม-4--4
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด962--71
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอ้วน17--8
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเริ่มอ้วน37--10
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนท้วม-4--4
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสมส่วน1961--80
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนผอม-1--1
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนค่อนข้างผอม-1--1
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2381--104
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอ้วน-51-6
46030015 หนองบัวในนามนนามนเริ่มอ้วน172-10
46030015 หนองบัวในนามนนามนท้วม141-6
46030015 หนองบัวในนามนนามนสมส่วน306821-119
46030015 หนองบัวในนามนนามนค่อนข้างผอม4163-23
46030015 หนองบัวในนามนนามนผอม273-12
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนทั้งหมด3810731-176
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอ้วน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเริ่มอ้วน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนท้วม-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสมส่วน-3--3
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่อนข้างผอม-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนผอม-2--2
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-5--5
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอ้วน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนท้วม-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเริ่มอ้วน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสมส่วน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่อนข้างผอม-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนผอม-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอ้วน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเริ่มอ้วน-1--1
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนท้วม1---1
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสมส่วน817--25
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนค่อนข้างผอม-6--6
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนผอม115--16
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอ้วน-155-20
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเริ่มอ้วน6152-23
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนท้วม1126-19
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสมส่วน3716960-266
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนค่อนข้างผอม7132-22
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนผอม1764-27
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนทั้งหมด6823079-377
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอ้วน11--2
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเริ่มอ้วน-2--2
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนท้วม-2--2
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสมส่วน617--23
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนค่อนข้างผอม-8--8
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนผอม34--7
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1034--44
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอ้วน39--12
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเริ่มอ้วน425--29
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนท้วม29--11
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสมส่วน110--11
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนค่อนข้างผอม-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนผอม-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1053--63
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอ้วน-31-4
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเริ่มอ้วน172-10
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนท้วม-22-4
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสมส่วน264821-95
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนค่อนข้างผอม454-13
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนผอม4123-19
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนทั้งหมด357733-145
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอ้วน2755-37
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเริ่มอ้วน2184-24
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนท้วม192-12
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสมส่วน2512240-187
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนค่อนข้างผอม5142-21
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนผอม1436-23
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด7417159-304
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอ้วน-4--4
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเริ่มอ้วน-4--4
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนท้วม-2--2
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสมส่วน1439--53
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนค่อนข้างผอม31--4
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนผอม52--7
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2252--74
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนค่านอกเกณฑ์-1--1
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอ้วน-6--6
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเริ่มอ้วน23--5
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนท้วม-6--6
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสมส่วน1341--54
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนค่อนข้างผอม25--7
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนผอม12--3
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1864--82
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอ้วน13--4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเริ่มอ้วน13--4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนท้วม14--5
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสมส่วน931--40
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนค่อนข้างผอม22--4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนผอม23--5
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1646--62
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนค่านอกเกณฑ์--1-1
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอ้วน341-8
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเริ่มอ้วน-114-15
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนท้วม361-10
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสมส่วน268338-147
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนค่อนข้างผอม3122-17
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนผอม6112-19
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด4112749-217
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนค่านอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอ้วน2164-22
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเริ่มอ้วน2173-22
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนท้วม1122-15
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสมส่วน3516170-266
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนผอม5192-26
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนค่อนข้างผอม6274-37
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด5125285-388
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด27202--229
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูผอม1027--37
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม323--26
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน11111--122
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูท้วม25--7
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน123--24
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-13--13
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูผอม34--7
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-7--7
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน732--39
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูท้วม-4--4
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน14--5
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-6--6
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด3315465-252
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูผอม4143-21
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม6152-23
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน2010452-176
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูท้วม355-13
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-92-11
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-71-8
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูผอม-4--4
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-1--1
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูสมส่วน420--24
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูท้วม-3--3
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-2--2
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอ้วน1---1
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูผอม21--3
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม12--3
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูสมส่วน425--29
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูท้วม-3--3
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-5--5
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอ้วน-1--1
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2042--62
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูผอม12--3
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม33--6
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน1030--40
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูท้วม14--5
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน12--3
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอ้วน41--5
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด207935-134
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูผอม351-9
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม2132-17
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน124428-84
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูท้วม-62-8
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน181-10
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอ้วน23--5
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์--1-1
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูผอม-2--2
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน64--10
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูท้วม13--4
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-2--2
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด328--31
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูผอม1---1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-1--1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูสมส่วน224--26
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูท้วม-3--3
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอ้วน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด40138--178
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูผอม19--10
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม210--12
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูสมส่วน2896--124
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูท้วม34--7
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน48--12
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอ้วน211--13
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูผอม23--5
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม25--7
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน2038--58
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูท้วม36--9
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน25--7
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-1--1
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1862--80
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูผอม-5--5
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม26--8
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน1541--56
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูท้วม-2--2
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-3--3
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอ้วน15--6
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด4114450-235
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูผอม-4--4
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม2134-19
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน3210338-173
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูท้วม-102-12
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน394-16
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอ้วน451-10
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์--1-1
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด102727-64
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูผอม612-9
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-35-8
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน32018-41
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูท้วม--1-1
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-2--2
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอ้วน111-3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-16--16
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูผอม-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-2--2
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสมส่วน-9--9
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูท้วม-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอ้วน-2--2
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูผอม412--16
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-4--4
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน636--42
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูท้วม11--2
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน15--6
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-4--4
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2051--71
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูผอม13--4
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม72--9
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูสมส่วน1034--44
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูท้วม14--5
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-3--3
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอ้วน15--6
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูผอม-5--5
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-2--2
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสมส่วน-5--5
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูท้วม-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอ้วน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1573--88
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูผอม-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม24--6
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูสมส่วน1253--65
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูท้วม-8--8
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-5--5
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอ้วน13--4
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูผอม-2--2
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-2--2
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูสมส่วน-14--14
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูท้วม-1--1
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-5--5
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอ้วน-2--2
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูผอม51--6
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม13--4
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน428--32
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูท้วม-4--4
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน-3--3
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอ้วน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูผอม-1--1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างผอม-1--1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูสมส่วน13--4
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูท้วม-1--1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเริ่มอ้วน1---1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอ้วน1---1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูค่านอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT