จำนวนนักเรียน จบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565-1

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--1,640
โรงเรียนเดิม--448
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--946
โรงเรียนสังกัดเอกชน--6
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--13
กศน.--16
อื่น ๆ--57
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--154
ศึกษาต่อต่างประเทศ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--23
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนเดิม--15
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนกศน.---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่น ๆ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนโรงเรียนเดิม--7
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนกศน.---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่น ๆ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนกศน.---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่น ๆ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนกศน.---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่น ๆ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนกศน.---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่น ๆ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--18
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนเดิม--9
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนกศน.--1
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่น ๆ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนโรงเรียนเดิม--7
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนกศน.---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่น ๆ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนกศน.---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่น ๆ--1
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนกศน.---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่น ๆ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--20
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนโรงเรียนเดิม--20
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนกศน.---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่น ๆ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนกศน.---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่น ๆ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกศน.---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกศน.---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--10
46030015 หนองบัวในนามนนามนโรงเรียนเดิม--4
46030015 หนองบัวในนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030015 หนองบัวในนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030015 หนองบัวในนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
46030015 หนองบัวในนามนนามนกศน.---
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่น ๆ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--4
46030015 หนองบัวในนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--12
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนกศน.---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่น ๆ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกศน.---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกศน.---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนกศน.---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอื่น ๆ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนกศน.---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอื่น ๆ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--12
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนโรงเรียนเดิม---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนกศน.---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอื่น ๆ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--19
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--10
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--28
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--27
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--1
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--1
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--12
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--4
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงกศน.--1
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ--13
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--13
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--11
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--10
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--2
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--4
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--14
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงกศน.---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--2
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--20
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงโรงเรียนเดิม--20
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงกศน.---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--22
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--21
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--39
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--37
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ--1
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--5
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--2
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ--2
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--11
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--9
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--7
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--19
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--17
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--5
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--3
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--6
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--9
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--24
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--19
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--21
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--17
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--4
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--4
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม--4
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--2
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนเดิม---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงกศน.---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--14
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม--9
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--10
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.--1
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม--8
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--5
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม--3
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--5
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน--1
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม--4
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--19
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--18
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ--1
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน--1
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--20
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--20
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--5
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนเดิม--4
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกศน.---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--17
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--17
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม--10
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--5
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม--6
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--2
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--16
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม--12
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม--2
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--2
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.--1
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนเดิม---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนสังกัดเอกชน---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูกศน.---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อต่างประเทศ---


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT