จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,20018,0932,539-24,832
เตี้ย276944191-1,411
ค่อนข้างเตี้ย3081,006134-1,448
สูงตามเกณฑ์3,28314,3452,039-19,667
ค่อนข้างสูง165969105-1,239
สูง16882870-1,066
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-51-6
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง19--10
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์179113-121
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย431-8
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย74--11
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด2911215-156
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-1--1
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์511--16
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-2--2
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด514--19
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง42--6
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-1--1
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์649--55
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-6--6
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1058--68
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-4--4
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-8--8
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์-102--102
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-7--7
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-4--4
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-125--125
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-9--9
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-4--4
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์-55--55
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-7--7
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-6--6
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-81--81
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-17--17
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-21--21
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์11222--233
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-14--14
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-9--9
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด11283--294
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-4--4
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-11-2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์124612-70
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย12--3
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย11--2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด145413-81
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-2--2
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-4--4
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์1042--52
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-3--3
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-5--5
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1056--66
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-1--1
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-1--1
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์-24--24
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-1--1
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-2--2
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-29--29
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-41-5
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์98730-126
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-101-11
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-82-10
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด910934-152
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-2--2
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง343-10
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์126424-100
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย17--8
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย--1-1
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด167728-121
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-1--1
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์-14--14
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-15--15
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง1---1
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-2--2
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์727--34
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-4--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-1--1
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด834--42
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง1---1
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์849--57
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย35--8
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย32--5
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1556--71
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-3--3
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-2--2
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์570--75
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-10--10
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย-8--8
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด593--98
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง24--6
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง-2--2
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์1358--71
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย-9--9
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย24--6
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1777--94
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูง-132-15
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างสูง411--15
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสูงตามเกณฑ์5112742-220
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างค่อนข้างเตี้ย1108-19
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเตี้ย1714-22
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด5716866-291
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-2--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-2--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์1738--55
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย24--6
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-1--1
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1947--66
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง341-8
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง24--6
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์308812-130
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย231-6
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย48--12
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด4110714-162
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง12--3
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-1--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์425--29
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย13--4
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-1--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด632--38
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-7--7
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-7--7
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์1070--80
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย2---2
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-4--4
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1288--100
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์715--22
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย-4--4
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย1---1
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด819--27
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-1--1
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-3--3
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์2062--82
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย43--7
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-3--3
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด2472--96
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง22--4
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง12--3
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์1261--73
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย-2--2
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-2--2
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1569--84
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง22--4
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง11--2
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์834--42
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย11--2
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-3--3
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1241--53
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-1--1
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-3--3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์1432--46
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย-4--4
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย1---1
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงสูง23--5
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-3--3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์320--23
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-1--1
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด527--32
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-2--2
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-2--2
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์314--17
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย1---1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย1---1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด518--23
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง2163-21
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-123-15
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์4621779-342
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย4176-27
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย2111-14
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด5427392-419
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง3165-24
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-53-8
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์4818384-315
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย5217-33
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย585-18
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด61233104-398
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-41-5
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง164-11
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์2211248-182
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย5112-18
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย239-14
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด3013664-230
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง12--3
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง112-4
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์155928-102
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย13--4
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-43-7
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด186933-120
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-41-5
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง15--6
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์196818-105
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย-3--3
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย--1-1
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด208020-120
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-63-9
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง1127-20
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์6419583-342
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย5137-25
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย2123-17
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด72238103-413
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง141-6
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-8--8
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์247237-133
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย773-17
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย211-4
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด349242-168
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-32-5
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-73-10
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์168222-120
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย212-5
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-95-14
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1810234-154
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์120--21
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย21--3
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-6--6
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด327--30
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-1--1
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง1---1
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์1528--43
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย-5--5
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-5--5
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1639--55
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-1--1
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง111-3
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์63011-47
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย121-4
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย45--9
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด123913-64
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสูง116--17
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง115--16
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์55280--335
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย59--14
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย49--13
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด66329--395
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-1--1
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-2--2
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์1436--50
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย1---1
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย-1--1
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงสูง-208-28
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างสูง-239-32
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงสูงตามเกณฑ์3920191-331
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงค่อนข้างเตี้ย11133-27
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเตี้ย8102-20
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด58267113-438
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงสูง251-8
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง2111-14
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์489643-187
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย162-9
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเตี้ย3492-54
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด5616749-272
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงสูง-5--5
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง13--4
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์990--99
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-1--1
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-3--3
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด10102--112
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงสูง15--6
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-5--5
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์453--57
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-4--4
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด567--72
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงสูง11--2
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-4--4
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์53316-54
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-14-5
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย234-9
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด84224-74
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงสูง-1--1
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-1--1
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์1542--57
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย15--6
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-2--2
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1651--67
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงสูง-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงสูง12--3
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง171-9
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์166314-93
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย112-4
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย233-8
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด217620-117
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงสูง-41-5
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง14--5
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์246937-130
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย132-6
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-33-6
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด268343-152
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงสูง34--7
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-5--5
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์1358--71
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย35--8
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย51--6
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2473--97
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงสูง2131-16
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง184-13
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์3212044-196
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย163-10
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย221-5
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด3814953-240
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสูง-5--5
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-3--3
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์-48--48
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-3--3
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-2--2
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-61--61
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงสูง-5--5
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-7--7
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์1577--92
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-5--5
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-2--2
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1596--111
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงสูง293-14
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง2123-17
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์1812674-218
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย1152-18
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย185-14
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2417087-281
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงสูง-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงสูง-13-4
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง152-8
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์93326-68
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย112-4
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเตี้ย--6-6
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด114039-90
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสูง28--10
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-18--18
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์19281--300
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย-12--12
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย-7--7
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด21326--347
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงสูง114--15
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างสูง-111-12
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงสูงตามเกณฑ์1910345-167
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงค่อนข้างเตี้ย39--12
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเตี้ย1122-15
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2414948-221
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนสูง33--6
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนค่อนข้างสูง-9--9
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนสูงตามเกณฑ์42158--200
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนค่อนข้างเตี้ย315--18
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเตี้ย414--18
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนทั้งหมด52199--251
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนสูง36--9
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนค่อนข้างสูง-6--6
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนสูงตามเกณฑ์3198--129
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเตี้ย18--9
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนค่อนข้างเตี้ย210--12
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด37128--165
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนสูง-1--1
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนค่อนข้างสูง-1--1
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนสูงตามเกณฑ์843--51
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนค่อนข้างเตี้ย-3--3
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเตี้ย14--5
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด952--61
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสูง-1--1
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่อนข้างสูง-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสูงตามเกณฑ์-18--18
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่อนข้างเตี้ย-2--2
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเตี้ย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-21--21
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสูง-2--2
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่อนข้างสูง-2--2
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสูงตามเกณฑ์854--62
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนค่อนข้างเตี้ย12--3
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเตี้ย-2--2
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด962--71
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสูง-2--2
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนค่อนข้างสูง11--2
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสูงตามเกณฑ์2255--77
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนค่อนข้างเตี้ย-12--12
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเตี้ย-11--11
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2381--104
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนสูง-2--2
46030015 หนองบัวในนามนนามนค่อนข้างสูง181-10
46030015 หนองบัวในนามนนามนสูงตามเกณฑ์279125-143
46030015 หนองบัวในนามนนามนค่อนข้างเตี้ย63--9
46030015 หนองบัวในนามนนามนเตี้ย435-12
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนทั้งหมด3810731-176
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสูง-1--1
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่อนข้างสูง-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสูงตามเกณฑ์-4--4
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่อนข้างเตี้ย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเตี้ย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-5--5
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสูง-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่อนข้างสูง-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสูงตามเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนค่อนข้างเตี้ย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเตี้ย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสูง16--7
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนค่อนข้างสูง-10--10
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสูงตามเกณฑ์922--31
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนค่อนข้างเตี้ย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเตี้ย-1--1
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสูง731-11
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนค่อนข้างสูง443-11
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสูงตามเกณฑ์5318670-309
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนค่อนข้างเตี้ย4172-23
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเตี้ย-203-23
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนทั้งหมด6823079-377
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสูง12--3
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนค่อนข้างสูง-3--3
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสูงตามเกณฑ์827--35
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนค่อนข้างเตี้ย11--2
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเตี้ย-1--1
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1034--44
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสูง-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนค่อนข้างสูง-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสูงตามเกณฑ์328--31
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนค่อนข้างเตี้ย111--12
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเตี้ย614--20
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1053--63
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสูง223-7
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนค่อนข้างสูง155-11
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสูงตามเกณฑ์256524-114
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนค่อนข้างเตี้ย62--8
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเตี้ย131-5
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนทั้งหมด357733-145
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสูง47--11
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนค่อนข้างสูง4163-23
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสูงตามเกณฑ์5313549-237
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนค่อนข้างเตี้ย7114-22
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเตี้ย623-11
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด7417159-304
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสูง1---1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนค่อนข้างสูง35--8
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสูงตามเกณฑ์1845--63
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนค่อนข้างเตี้ย-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเตี้ย-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2252--74
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสูง11--2
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนค่อนข้างสูง-2--2
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสูงตามเกณฑ์1655--71
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนค่อนข้างเตี้ย-5--5
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเตี้ย11--2
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1864--82
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสูง-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนค่อนข้างสูง-2--2
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสูงตามเกณฑ์1440--54
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนค่อนข้างเตี้ย11--2
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเตี้ย13--4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1646--62
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสูง381-12
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนค่อนข้างสูง-5--5
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสูงตามเกณฑ์318741-159
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนค่อนข้างเตี้ย2143-19
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเตี้ย5134-22
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด4112749-217
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสูง-73-10
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนค่อนข้างสูง4181-23
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสูงตามเกณฑ์4218462-288
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนค่อนข้างเตี้ย4138-25
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเตี้ย13011-42
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด5125285-388
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด27202--229
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-7--7
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-6--6
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์25163--188
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-12--12
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูสูง214--16
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-1--1
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-1--1
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์1048--58
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง14--5
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูสูง-3--3
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด3315465-252
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย193-13
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-11--11
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์3012554-209
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง184-13
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูสูง114-6
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-2--2
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย12--3
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์421--25
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-3--3
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูสูง-2--2
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-2--2
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-2--2
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์728--35
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-4--4
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูสูง-1--1
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2042--62
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-4--4
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-2--2
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์1930--49
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-3--3
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูสูง13--4
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด207935-134
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย34--7
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-2--2
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์156730-112
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง263-11
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูสูง--2-2
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-2--2
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย11--2
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์68--14
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูสูง-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด328--31
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-4--4
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-2--2
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์121--22
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง1---1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูสูง11--2
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด40138--178
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเตี้ย311--14
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย611--17
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์31103--134
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-9--9
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูสูง-4--4
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย21--3
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย21--3
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์2448--72
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-5--5
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูสูง13--4
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1862--80
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย21--3
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย13--4
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์1453--67
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง14--5
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูสูง-1--1
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด4114450-235
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-41-5
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย2101-13
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์3311543-191
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง372-12
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูสูง383-14
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด102727-64
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย--1-1
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย--2-2
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์62221-49
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง241-7
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูสูง212-5
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-16--16
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์-13--13
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสูง-2--2
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย17--8
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย23--5
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์951--60
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-1--1
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูสูง-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2051--71
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเตี้ย1---1
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-1--1
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์1846--64
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง12--3
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูสูง-2--2
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-2--2
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-5--5
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์-5--5
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสูง-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1573--88
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-6--6
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-4--4
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์1361--74
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง21--3
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูสูง-1--1
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเตี้ย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์-21--21
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-3--3
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูสูง-2--2
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย11--2
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย16--7
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์829--37
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-1--1
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูสูง-2--2
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเตี้ย21--3
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างเตี้ย-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูสูงตามเกณฑ์14--5
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูค่อนข้างสูง-1--1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูสูง-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT