3,018

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา106035.12%
ทะเบียนโรงเรียน2779.18%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1745.77%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1745.77%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1294.27%
ภาพรวมระดับจังหวัด993.28%
ตารางจำแนก.เพศ892.95%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง862.85%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด742.45%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ672.22%
บุคลากรเกษียณอายุ662.19%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา662.19%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ652.15%
คณะกรรมการ632.09%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น622.05%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน491.62%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง481.59%
ผลสอบ O-Net421.39%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา311.03%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ280.93%
โครงการในโรงเรียน280.93%
ผลสอบ NT210.70%
ผลสอบ RT210.70%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง150.50%
นร.จำแนกตามอายุ150.50%
นร.จำแนกตามความพิการ110.36%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด110.36%
รายงานบริหารงบประมาณ100.33%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด90.30%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส90.30%
นร.จบการศึกษา ป.680.27%
นร.ขาดแคลน70.23%
นร.จบการศึกษา ม.660.20%
นร.จบการศึกษา ม.360.20%
นร.จำแนกตามสัญชาติ30.10%
นร.จำแนกตามศาสนา30.10%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน20.07%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง10.03%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.10.03%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ10.03%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
แนวโน้ม จำนวน นร.0-