3,790

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน85522.56%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3649.60%
ข้อมูลสถานศึกษา3308.71%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2717.15%
คณะกรรมการ1393.67%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1313.46%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1163.06%
ภาพรวมระดับจังหวัด1062.80%
สถิติ/บริการ972.56%
ตารางจำแนก.เพศ922.43%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง922.43%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง862.27%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน802.11%
ผลสอบ O-Net772.03%
โครงการในโรงเรียน731.93%
สรุป นร.รายชั้นเรียน721.90%
แนวโน้ม จำนวน นร.671.77%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ601.58%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ581.53%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ541.42%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา501.32%
นร.จำแนกตามอายุ481.27%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา471.24%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น451.19%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน370.98%
บุคลากรเกษียณอายุ360.95%
ผลสอบ NT330.87%
รายงานบริหารงบประมาณ330.87%
นร.จำแนกตามความพิการ300.79%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด270.71%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด260.69%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง240.63%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.55%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส210.55%
ผลสอบ RT190.50%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.42%
ตรวจผลการเรียน นร.150.40%
นร.จำแนกตามศาสนา130.34%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.120.32%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง100.26%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.18%