ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

75

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ13 /17%
ลูกจ้างชั่วคราว6 /8%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา4 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน4 /5%
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /5%
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ4 /5%
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ3 /4%
พนักงานพิมพ์ดีด3 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ2 /3%
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ2 /3%
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน2 /3%
ยามรักษาการณ์2 /3%
แม่บ้าน2 /3%
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ2 /3%
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ1 /1%
นักจิตวิทยาฯ1 /1%
ศึกษานิเทศก์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ1 /1%
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ1 /1%
เจ้าหน้าที่ธุรการ1 /1%
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน1 /1%
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ1 /1%
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ1 /1%
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ1 /1%
พนักงานธุรการ1 /1%
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ1 /1%
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ1 /1%
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ1 /1%

ในโรงเรียน

2,276

ครู1322 /58%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)197 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)164 /7%
ผู้อำนวยการโรงเรียน152 /7%
ครูผู้ช่วย117 /5%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)59 /3%
55 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)46 /2%
40 /2%
38 /2%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)21 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)20 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน20 /1%
9 /0%
7 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)6 /0%
2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT