สพป.กาฬสินธุ์.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29698551,824
44%
17510:1
อนุบาล 31,2271,1362,363
56%
18913:1
ระดับปฐมวัย2,1961,9914,187
17%
36412:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3851,2532,638
15%
20513:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3371,4102,747
15%
20513:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5621,4292,991
17%
20914:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,4991,4302,929
16%
20714:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,7821,6573,439
19%
22016:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7071,5763,283
18%
21016:1
ระดับประถมศึกษา9,2728,75518,027
73%
1,25614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1513367880
35%
5815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2529349878
35%
5815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3468283751
30%
5713:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5109992,509
10%
17315:1
รวมทั้งสิ้น12,97811,74524,723
100%
1,79314:1