จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565-1

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--459
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--10
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--201
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--6
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--148
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--23
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--45
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--8
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--8
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--6
บวชในศาสนา--1
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--3
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--15
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--15
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนบวชในศาสนา---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่น ๆ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนบวชในศาสนา---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่น ๆ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนบวชในศาสนา---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่น ๆ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนบวชในศาสนา---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่น ๆ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนบวชในศาสนา---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่น ๆ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--14
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--5
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--2
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนบวชในศาสนา---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่น ๆ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--2
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนบวชในศาสนา---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่น ๆ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนบวชในศาสนา---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่น ๆ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนบวชในศาสนา---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่น ๆ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--11
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--10
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนบวชในศาสนา---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่น ๆ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนบวชในศาสนา---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่น ๆ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนบวชในศาสนา---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนบวชในศาสนา---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030015 หนองบัวในนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030015 หนองบัวในนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
46030015 หนองบัวในนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030015 หนองบัวในนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030015 หนองบัวในนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--3
46030015 หนองบัวในนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030015 หนองบัวในนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--1
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนบวชในศาสนา---
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่น ๆ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนบวชในศาสนา---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่น ๆ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนบวชในศาสนา---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนบวชในศาสนา---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่น ๆ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนบวชในศาสนา---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอื่น ๆ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนบวชในศาสนา---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอื่น ๆ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนจบทั้งหมด---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนบวชในศาสนา---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอื่น ๆ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--7
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--4
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--1
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--9
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงบวชในศาสนา---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอื่น ๆ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--16
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--7
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--6
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--6
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--2
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--14
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--4
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--3
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--3
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--11
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--9
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--14
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--10
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา--1
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--19
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--13
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนจบทั้งหมด---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงบวชในศาสนา---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่น ๆ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--15
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--3
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--3
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--2
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--7
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--7
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--10
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนจบทั้งหมด--9
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างบวชในศาสนา---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่น ๆ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--8
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--13
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--13
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--17
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--9
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด--4
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนจบทั้งหมด---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูบวชในศาสนา---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอื่น ๆ---


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT