วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย00004,343
ระดับประถมศึกษา000019,054
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00002,764
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม000026,161
ห้องเรียน00001,902