วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย004,3434,479 1364,187 -292
ระดับประถมศึกษา0019,05418,748 -30618,027 -721
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น002,7642,658 -1062,509 -149
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0000 -1060
รวม0026,16125,885 -27624,723 -1162
ห้องเรียน001,9021,908 61,793 -115