จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด31,390384-1,777
ความพิการทางการมองเห็น-23-5
ความพิการทางการได้ยิน-101-11
ความพิการทางสติปัญญา24111-54
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-329-41
ความพิการทางการเรียนรู้-1,251354-1,605
ความพิการทางการพูดและภาษา161-8
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-8--8
ความพิการทางการออทิสติก-135-18
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-27--27
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-232-25
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ--2-2
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-234-27
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่นๆ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-198-27
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-11-2
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-209-29
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-7--7
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-2--2
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-1--1
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-7--7
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-77-14
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-87-15
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่นๆ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-85-13
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-105-15
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่นๆ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-6--6
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่นๆ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-3219-51
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-3319-52
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-4--4
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่นๆ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-179-26
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-1710-27
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-10--10
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-12--12
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางสติปัญญา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอื่นๆ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-6--6
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางสติปัญญา1---1
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด16--7
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอื่นๆ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการออทิสติก-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการเรียนรู้-20--20
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการได้ยิน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนความพิการทางการมองเห็น-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-154-19
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-164-20
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-34--34
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-35--35
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-1--1
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-1811-29
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-2011-31
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-15--15
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-21--21
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-109-19
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-119-20
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-56-11
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น--1-1
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-57-12
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-6--6
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการออทิสติก-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการเรียนรู้-138-21
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางสติปัญญา-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการได้ยิน-1--1
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงความพิการทางการมองเห็น-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนพิการทั้งหมด-148-22
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-1221-33
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-11-2
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-1323-36
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-23--23
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-65-11
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-1--1
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-86-14
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-2--2
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา1---1
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-4--4
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด14--5
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-2712-39
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-2712-39
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-84-12
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-84-12
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้--6-6
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-2--2
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-28-10
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น--1-1
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้--1-1
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-12-3
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-15-6
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา--1-1
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-16-7
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-329-41
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-3210-42
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-3310-43
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-1--1
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-3610-46
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-6--6
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-8--8
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-5--5
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-8--8
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-2--2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-4--4
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-126-18
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-136-19
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการออทิสติก-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการเรียนรู้-3--3
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางสติปัญญา-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการได้ยิน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงความพิการทางการมองเห็น-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-1416-30
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-1416-30
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-20--20
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-1--1
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-1--1
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-5--5
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-3--3
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-2--2
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-1--1
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-78-15
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-78-15
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-22-4
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-1--1
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-33-6
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-1--1
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-8--8
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-11-2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-11-2
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-23--23
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-11--11
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-14--14
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-1--1
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-3--3
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการออทิสติก-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการเรียนรู้-9--9
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางสติปัญญา-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการมองเห็น-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างความพิการทางการได้ยิน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการออทิสติก-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการเรียนรู้-36--36
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการได้ยิน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการมองเห็น-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนพิการทั้งหมด-38--38
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการออทิสติก-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการเรียนรู้-10--10
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางสติปัญญา-1--1
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการมองเห็น-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการได้ยิน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการออทิสติก-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการเรียนรู้-2116-37
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางสติปัญญา-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการได้ยิน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการมองเห็น-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนพิการทั้งหมด-2116-37
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการออทิสติก-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการเรียนรู้-6--6
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางสติปัญญา-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการมองเห็น-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการได้ยิน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการออทิสติก-1--1
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการเรียนรู้-5--5
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการได้ยิน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางสติปัญญา-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการมองเห็น-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการออทิสติก-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการพูดและภาษา-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูความพิการทางการเรียนรู้-1--1
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู