จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
20 ปีขึ้นไป-----
20 ปี-----
19 ปี-11-2
18 ปี-----
17 ปี--6-6
16 ปี-147-48
15 ปี-7745-752
14 ปี-12843-855
13 ปี-47844-891
12 ปี-2,98253-3,035
11 ปี-3,314--3,314
10 ปี-2,992--2,992
9 ปี-2,955--2,955
8 ปี22,770--2,772
7 ปี72,583--2,590
6 ปี2,033429--2,462
5 ปี1,849---1,849
4 ปี309---309
3 ปี-----
2 ปี-----
น้อยกว่า 2 ปี-----
นักเรียนทั้งหมด4,20018,0932,539-24,832

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด5125285-388
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน2 ปี-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน3 ปี-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน4 ปี5---5
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน5 ปี29---29
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน6 ปี1718--35
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน7 ปี-30--30
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน8 ปี-38--38
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน9 ปี-38--38
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน10 ปี-49--49
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน11 ปี-37--37
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน12 ปี-414-45
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน13 ปี--24-24
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน14 ปี--25-25
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน15 ปี-124-25
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน16 ปี--6-6
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน17 ปี--2-2
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน18 ปี-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน19 ปี-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน20 ปี-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน20 ปี-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน19 ปี-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน18 ปี-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน17 ปี--1-1
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน16 ปี--2-2
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน15 ปี--9-9
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน14 ปี--20-20
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน13 ปี-217-19
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน12 ปี-20--20
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน11 ปี-28--28
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน10 ปี-19--19
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน9 ปี-23--23
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน8 ปี-18--18
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน7 ปี-16--16
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน6 ปี241--25
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน5 ปี14---14
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน4 ปี3---3
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน3 ปี-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน2 ปี-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด4112749-217
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน20 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน19 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน18 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน17 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน16 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน15 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน14 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน13 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน12 ปี-11--11
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน11 ปี-5--5
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน10 ปี-6--6
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน9 ปี-5--5
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน8 ปี-12--12
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน7 ปี-7--7
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน6 ปี5---5
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน5 ปี7---7
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน4 ปี4---4
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน3 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน2 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1646--62
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน20 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน19 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน18 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน17 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน16 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน15 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน14 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน13 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน12 ปี-10--10
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน11 ปี-7--7
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน10 ปี-7--7
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน9 ปี-14--14
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน8 ปี-13--13
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน7 ปี-8--8
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน6 ปี115--16
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน5 ปี6---6
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน4 ปี1---1
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน3 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน2 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1864--82
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน20 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน19 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน18 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน17 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน16 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน15 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน13 ปี-2--2
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน14 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน12 ปี-6--6
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน11 ปี-7--7
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน10 ปี-9--9
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน9 ปี-7--7
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน8 ปี-10--10
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน7 ปี-9--9
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน6 ปี102--12
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน5 ปี10---10
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน4 ปี2---2
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน3 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามน2 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2252--74
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน20 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน19 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน18 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน17 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน16 ปี--1-1
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน15 ปี--17-17
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน14 ปี--19-19
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน13 ปี--22-22
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน12 ปี-29--29
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน11 ปี-37--37
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน10 ปี-28--28
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน9 ปี-30--30
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน8 ปี-30--30
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน7 ปี-17--17
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน6 ปี37---37
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน5 ปี31---31
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน4 ปี6---6
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน3 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามน2 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด7417159-304
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน20 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน19 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน18 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน17 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน16 ปี--3-3
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน15 ปี--7-7
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน14 ปี--8-8
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน13 ปี--15-15
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน12 ปี-7--7
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน11 ปี-19--19
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน10 ปี-9--9
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน9 ปี-16--16
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน8 ปี-9--9
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน7 ปี-13--13
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน6 ปี154--19
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน5 ปี15---15
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน4 ปี5---5
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน3 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามน2 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนทั้งหมด357733-145
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน20 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน19 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน18 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน17 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน16 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน15 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน14 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน13 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน12 ปี-5--5
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน11 ปี-9--9
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน10 ปี-7--7
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน9 ปี-10--10
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน8 ปี-8--8
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน6 ปี25--7
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน7 ปี-9--9
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน5 ปี8---8
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน4 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน3 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามน2 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1053--63
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน20 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน19 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน18 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน17 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน16 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน15 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน14 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน13 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน12 ปี-7--7
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน11 ปี-5--5
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน10 ปี-3--3
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน9 ปี-5--5
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน8 ปี-7--7
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน7 ปี-7--7
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน6 ปี4---4
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน5 ปี6---6
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน4 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน3 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามน2 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1034--44
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน20 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน19 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน18 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน17 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน16 ปี--1-1
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน15 ปี--25-25
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน14 ปี--25-25
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน13 ปี--27-27
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน12 ปี-391-40
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน11 ปี-41--41
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน10 ปี-39--39
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน9 ปี-42--42
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน8 ปี-33--33
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน7 ปี-27--27
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน6 ปี269--35
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน5 ปี30---30
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน4 ปี12---12
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน3 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามน2 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนทั้งหมด6823079-377
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน20 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน19 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน18 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน17 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน16 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน15 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน14 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน13 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน12 ปี-3--3
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน11 ปี-10--10
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน10 ปี-4--4
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน9 ปี-7--7
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน8 ปี-7--7
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน7 ปี-4--4
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน6 ปี24--6
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน5 ปี8---8
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน4 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน3 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามน2 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน20 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน19 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน18 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน17 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน16 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน15 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน14 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน13 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน12 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน11 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน10 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน9 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน8 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน7 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน6 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน5 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน4 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน3 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน2 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน20 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน19 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน18 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน17 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน16 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน15 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน14 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน13 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน12 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน11 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน10 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน9 ปี-1--1
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน8 ปี-3--3
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน7 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน6 ปี-1--1
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน5 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน4 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน3 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามน2 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-5--5
46030015 หนองบัวในนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน20 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน19 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน18 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน17 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน16 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน15 ปี--8-8
46030015 หนองบัวในนามนนามน14 ปี--12-12
46030015 หนองบัวในนามนนามน13 ปี--11-11
46030015 หนองบัวในนามนนามน12 ปี-22--22
46030015 หนองบัวในนามนนามน11 ปี-14--14
46030015 หนองบัวในนามนนามน10 ปี-23--23
46030015 หนองบัวในนามนนามน9 ปี-18--18
46030015 หนองบัวในนามนนามน8 ปี-9--9
46030015 หนองบัวในนามนนามน7 ปี-19--19
46030015 หนองบัวในนามนนามน6 ปี152--17
46030015 หนองบัวในนามนนามน5 ปี17---17
46030015 หนองบัวในนามนนามน4 ปี6---6
46030015 หนองบัวในนามนนามน3 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามน2 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนทั้งหมด3810731-176
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน20 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน19 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน18 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน17 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน16 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน15 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน14 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน13 ปี-1--1
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน12 ปี-14--14
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน11 ปี-12--12
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน10 ปี-10--10
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน9 ปี-13--13
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน8 ปี-11--11
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน7 ปี-19--19
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน6 ปี111--12
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน5 ปี12---12
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน4 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน3 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามน2 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2381--104
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน20 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน19 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน18 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน17 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน16 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน15 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน14 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน13 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน12 ปี-10--10
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน11 ปี-10--10
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน10 ปี-12--12
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน9 ปี-9--9
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน8 ปี-10--10
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน7 ปี-8--8
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน6 ปี73--10
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน5 ปี2---2
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน4 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน3 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน2 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด962--71
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน20 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน19 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน18 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน17 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน16 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน15 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน13 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน14 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน12 ปี-3--3
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน11 ปี-6--6
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน10 ปี-7--7
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน9 ปี-4--4
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน8 ปี-1--1
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน7 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน6 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน5 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน4 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน3 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามน2 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-21--21
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน20 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน19 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน18 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน17 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน16 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน15 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน14 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน12 ปี-5--5
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน13 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน11 ปี-12--12
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน10 ปี-6--6
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน9 ปี-8--8
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน8 ปี-11--11
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน7 ปี-6--6
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน6 ปี34--7
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน5 ปี6---6
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน4 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน3 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามน2 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด952--61
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน20 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน19 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน18 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน17 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน16 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน15 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน14 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน13 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน12 ปี-16--16
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน11 ปี-14--14
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน10 ปี-19--19
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน9 ปี-27--27
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน8 ปี-17--17
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน7 ปี-29--29
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน6 ปี156--21
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน5 ปี14---14
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน4 ปี8---8
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน3 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามน2 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด37128--165
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน20 ปีขึ้นไป-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน20 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน19 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน18 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน17 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน16 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน15 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน14 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน13 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน12 ปี-26--26
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน11 ปี-35--35
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน10 ปี-41--41
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน9 ปี-24--24
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน8 ปี232--34
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน7 ปี-27--27
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน6 ปี2214--36
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน5 ปี26---26
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน4 ปี2---2
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน3 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามน2 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนน้อยกว่า 2 ปี-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนทั้งหมด52199--251
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง15 ปี--12-12
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง14 ปี--16-16
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง13 ปี--17-17
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-363-39
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-28--28
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-21--21
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-24--24
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-25--25
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง7 ปี115--16
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง6 ปี12---12
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง5 ปี5---5
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง4 ปี6---6
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2414948-221
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-1--1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-3--3
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-53--53
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-53--53
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-43--43
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-55--55
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-54--54
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง7 ปี147--48
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง5 ปี11---11
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง6 ปี817--25
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง4 ปี1---1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด21326--347
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง15 ปี--12-12
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง14 ปี--17-17
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง13 ปี-110-11
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง12 ปี-5--5
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง11 ปี-5--5
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง10 ปี-8--8
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง9 ปี-10--10
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง8 ปี-7--7
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง7 ปี-3--3
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง6 ปี71--8
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง5 ปี4---4
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด114039-90
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง6 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง5 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง16 ปี--1-1
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง15 ปี--36-36
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง14 ปี--29-29
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง13 ปี--21-21
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-28--28
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-27--27
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-33--33
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-21--21
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-36--36
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-23--23
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง6 ปี142--16
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง5 ปี5---5
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง4 ปี5---5
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2417087-281
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-18--18
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-18--18
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-21--21
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-12--12
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-14--14
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-13--13
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง6 ปี14---14
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง5 ปี1---1
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1596--111
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-1--1
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-14--14
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-12--12
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-10--10
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-5--5
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-10--10
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-6--6
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง6 ปี-3--3
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง5 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-61--61
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง15 ปี--15-15
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง14 ปี--16-16
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง13 ปี--22-22
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-30--30
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-33--33
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-16--16
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-21--21
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-22--22
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-27--27
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง6 ปี20---20
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง5 ปี18---18
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด3814953-240
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-1--1
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-1--1
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-15--15
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-16--16
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-17--17
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-8--8
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-10--10
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-4--4
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง6 ปี71--8
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง5 ปี10---10
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง4 ปี7---7
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2473--97
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง16 ปี--2-2
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง15 ปี--11-11
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง14 ปี--17-17
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง13 ปี--13-13
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง12 ปี-16--16
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง11 ปี-19--19
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง10 ปี-13--13
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง9 ปี-18--18
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง8 ปี-8--8
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง7 ปี-9--9
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง6 ปี12---12
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง5 ปี14---14
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด268343-152
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง15 ปี--5-5
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง14 ปี--8-8
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง13 ปี--7-7
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-21--21
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-10--10
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-13--13
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-13--13
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-9--9
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-9--9
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง6 ปี91--10
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง5 ปี7---7
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง4 ปี5---5
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด217620-117
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง6 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง5 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-5--5
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-13--13
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-4--4
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-7--7
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-14--14
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-7--7
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง6 ปี91--10
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง5 ปี4---4
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง4 ปี3---3
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1651--67
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง15 ปี--9-9
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง14 ปี--8-8
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง13 ปี--7-7
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-5--5
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-7--7
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-6--6
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-2--2
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-11--11
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-11--11
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง6 ปี6---6
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง5 ปี1---1
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง4 ปี1---1
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด84224-74
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-8--8
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-17--17
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-13--13
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-14--14
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-6--6
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-8--8
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง6 ปี31--4
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง5 ปี1---1
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง4 ปี1---1
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด567--72
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง15 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง14 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง13 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง12 ปี-17--17
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง11 ปี-19--19
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง10 ปี-16--16
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง9 ปี-13--13
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง8 ปี-9--9
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง7 ปี-18--18
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง6 ปี710--17
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง5 ปี3---3
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง4 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด10102--112
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง20 ปีขึ้นไป-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง20 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง18 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง19 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง17 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง16 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง15 ปี--13-13
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง14 ปี--16-16
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง13 ปี--20-20
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง12 ปี-31--31
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง11 ปี-28--28
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง10 ปี-23--23
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง9 ปี-29--29
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง8 ปี-28--28
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง7 ปี-27--27
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง6 ปี321--33
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง5 ปี17---17
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง4 ปี7---7
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง3 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวง2 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด5616749-272
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี--4-4
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--33-33
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-134-35
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-142-43
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-36--36
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-37--37
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-42--42
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-47--47
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-45--45
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-46--46
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี1812--30
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี31---31
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี9---9
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด58267113-438
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-8--8
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-10--10
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-4--4
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-5--5
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-4--4
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-4--4
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี75--12
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี7---7
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี1---1
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-62--62
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-67--67
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-57--57
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-51--51
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-51--51
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-35--35
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี386--44
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี28---28
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด66329--395
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--1-1
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--5-5
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-17-8
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-6--6
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-6--6
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-7--7
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-6--6
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-7--7
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-6--6
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี7---7
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี4---4
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี1---1
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด123913-64
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-5--5
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-7--7
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-7--7
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-6--6
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-6--6
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-7--7
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี51--6
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี9---9
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี2---2
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1639--55
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-1--1
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-5--5
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-3--3
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-6--6
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-5--5
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-3--3
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-4--4
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี2---2
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี1---1
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด327--30
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี--1-1
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--6-6
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--10-10
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-115-16
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-122-14
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-19--19
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-20--20
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-19--19
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-13--13
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี64--10
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-14--14
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี11---11
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี1---1
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1810234-154
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--17-17
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--14-14
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี--11-11
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-23--23
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-19--19
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-9--9
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-14--14
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-14--14
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-12--12
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี191--20
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี15---15
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด349242-168
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี--1-1
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-146-47
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-130-31
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี--26-26
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-32--32
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-43--43
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-47--47
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-42--42
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-39--39
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-32--32
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี381--39
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี33---33
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี1---1
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด72238103-413
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี--1-1
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--2-2
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--11-11
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี--5-5
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-121-13
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-12--12
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-14--14
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-13--13
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-19--19
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-10--10
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี6---6
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี12---12
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี2---2
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด208020-120
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--15-15
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--10-10
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-18-9
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-1--1
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-14--14
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-17--17
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-16--16
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-8--8
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-12--12
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี11---11
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี7---7
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด186933-120
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี--1-1
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--21-21
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--22-22
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-119-20
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-191-20
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-30--30
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-21--21
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-20--20
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-16--16
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-28--28
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี171--18
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี13---13
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด3013664-230
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--27-27
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-137-38
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-234-36
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-296-35
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-39--39
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-40--40
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-40--40
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-34--34
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-39--39
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี219--30
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี31---31
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี9---9
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด61233104-398
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--17-17
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี--36-36
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-128-29
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-3311-44
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-49--49
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-43--43
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-42--42
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-43--43
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-49--49
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี1813--31
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี25---25
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี11---11
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด5427392-419
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-4--4
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-4--4
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-3--3
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-3--3
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-2--2
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-1--1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี-1--1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี1---1
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี4---4
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด518--23
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-6--6
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-4--4
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-4--4
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-3--3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-4--4
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-6--6
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี2---2
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี3---3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด527--32
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-5--5
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-13--13
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-6--6
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-7--7
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-6--6
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี23--5
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี7---7
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี5---5
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี1---1
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-9--9
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-8--8
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-5--5
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-8--8
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-7--7
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-4--4
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี5---5
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี5---5
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี2---2
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1241--53
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-9--9
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-10--10
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-13--13
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-11--11
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-12--12
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-14--14
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี6---6
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี9---9
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1569--84
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-1--1
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-7--7
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-14--14
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-5--5
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-15--15
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-10--10
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-15--15
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี45--9
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี18---18
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี2---2
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด2472--96
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-3--3
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-2--2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-6--6
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-5--5
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-2--2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-1--1
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี6---6
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี2---2
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด819--27
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-16--16
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-13--13
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-18--18
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-20--20
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-13--13
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-8--8
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี12---12
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1288--100
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-2--2
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-5--5
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-3--3
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-5--5
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-9--9
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-6--6
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี22--4
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี2---2
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี2---2
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด632--38
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี--5-5
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี--8-8
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-141-15
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-22--22
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-18--18
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-14--14
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-22--22
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-16--16
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี191--20
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี16---16
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี6---6
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด4110714-162
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปีขึ้นไป-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง20 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง19 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง18 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง17 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง16 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง15 ปี-1--1
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง14 ปี-2--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง13 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง11 ปี-6--6
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง12 ปี-14--14
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง10 ปี-6--6
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง9 ปี-8--8
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง8 ปี-4--4
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง7 ปี-6--6
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง6 ปี9---9
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง5 ปี7---7
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง4 ปี3---3
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง3 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วง2 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1947--66
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี--19-19
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี--22-22
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี--17-17
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-278-35
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-27--27
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-21--21
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-27--27
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-28--28
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-28--28
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี2010--30
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี29---29
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี8---8
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด5716866-291
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-1--1
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-8--8
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-24--24
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-14--14
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-10--10
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-8--8
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-9--9
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี43--7
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี10---10
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี3---3
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1777--94
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-16--16
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-21--21
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-17--17
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-13--13
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-10--10
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-14--14
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี42--6
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี1---1
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด593--98
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-10--10
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-11--11
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-7--7
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-9--9
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-13--13
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-6--6
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี10---10
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี5---5
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1556--71
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-7--7
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-4--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-6--6
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-9--9
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-2--2
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-4--4
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี62--8
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี2---2
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด834--42
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-3--3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-3--3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-2--2
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-2--2
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-5--5
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-15--15
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี--10-10
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี--4-4
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี--14-14
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-14--14
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-15--15
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-7--7
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-15--15
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-9--9
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-14--14
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี73--10
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี9---9
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด167728-121
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี--9-9
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี--18-18
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี--4-4
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-163-19
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-25--25
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-15--15
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-22--22
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-11--11
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-11--11
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี29--11
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี7---7
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด910934-152
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-6--6
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-8--8
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-5--5
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-4--4
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-4--4
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-2--2
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-29--29
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-1--1
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-1--1
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-6--6
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-12--12
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-8--8
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-11--11
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-7--7
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-7--7
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี93--12
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี1---1
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1056--66
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี--1-1
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี--1-1
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี--6-6
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี--5-5
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-8--8
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-8--8
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-11--11
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-6--6
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-10--10
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-10--10
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี71--8
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี7---7
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด145413-81
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-46--46
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-39--39
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-39--39
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-44--44
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-44--44
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-60--60
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี611--17
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี5---5
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด11283--294
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-17--17
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-10--10
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-16--16
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-15--15
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-8--8
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-11--11
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี-4--4
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-81--81
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-1--1
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-17--17
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-26--26
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-18--18
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-29--29
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-15--15
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-12--12
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี-7--7
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-125--125
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-10--10
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-14--14
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-15--15
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-9--9
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-4--4
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-4--4
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี32--5
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี7---7
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1058--68
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี-1--1
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-3--3
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-1--1
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-4--4
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-1--1
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-3--3
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-1--1
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี3---3
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี2---2
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด514--19
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปีขึ้นไป-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง20 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง19 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง18 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง17 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง16 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง15 ปี--6-6
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง14 ปี--1-1
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง13 ปี--6-6
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง12 ปี-172-19
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง11 ปี-26--26
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง10 ปี-21--21
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง9 ปี-17--17
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง8 ปี-15--15
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง7 ปี-14--14
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง6 ปี132--15
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง5 ปี16---16
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง4 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง3 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง2 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างน้อยกว่า 2 ปี-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด2911215-156
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-2--2
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-35--35
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-33--33
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-34--34
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-34--34
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-37--37
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-26--26
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู6 ปี221--23
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู5 ปี4---4
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู4 ปี1---1
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด27202--229
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-1--1
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-10--10
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-9--9
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-7--7
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-10--10
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-11--11
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-8--8
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู6 ปี91--10
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู5 ปี2---2
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1157--68
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู14 ปี--18-18
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู15 ปี--21-21
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู13 ปี--26-26
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-31--31
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-35--35
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-27--27
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-22--22
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-22--22
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู7 ปี117--18
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู6 ปี19---19
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู5 ปี13---13
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด3315465-252
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู12 ปี-4--4
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู11 ปี-7--7
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู10 ปี-9--9
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู9 ปี-6--6
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู8 ปี-3--3
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู7 ปี-1--1
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู6 ปี2---2
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู5 ปี3---3
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด530--35
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู12 ปี-10--10
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู11 ปี-5--5
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู10 ปี-7--7
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู9 ปี-6--6
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู8 ปี-4--4
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู7 ปี-5--5
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู6 ปี7---7
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู5 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด737--44
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-9--9
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-7--7
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-6--6
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-9--9
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-7--7
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-4--4
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู6 ปี9---9
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู5 ปี11---11
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2042--62
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู15 ปี--11-11
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู14 ปี--11-11
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู13 ปี--13-13
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-14--14
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-15--15
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-10--10
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-14--14
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-16--16
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-10--10
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู6 ปี11---11
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู5 ปี9---9
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด207935-134
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-4--4
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-4--4
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-2--2
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-1--1
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู6 ปี3---3
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู5 ปี4---4
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด713--20
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู13 ปี-1--1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู12 ปี-5--5
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู11 ปี-7--7
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู10 ปี-1--1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู9 ปี-6--6
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู8 ปี-5--5
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู7 ปี-3--3
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู6 ปี1---1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู5 ปี1---1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู4 ปี1---1
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด328--31
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู13 ปี-1--1
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู12 ปี-25--25
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู11 ปี-22--22
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู10 ปี-16--16
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู9 ปี-21--21
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู8 ปี-24--24
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู7 ปี-24--24
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู6 ปี145--19
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู5 ปี21---21
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู4 ปี5---5
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด40138--178
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-3--3
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-14--14
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-2--2
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-14--14
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-16--16
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-9--9
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู6 ปี16---16
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู5 ปี13---13
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2958--87
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-14--14
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-8--8
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-12--12
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-8--8
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-12--12
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-7--7
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู6 ปี81--9
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู5 ปี10---10
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1862--80
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-19-10
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู14 ปี--20-20
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-118-19
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-243-27
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-36--36
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-22--22
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-20--20
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-23--23
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-17--17
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู6 ปี28---28
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู5 ปี12---12
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู4 ปี1---1
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด4114450-235
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู16 ปี--1-1
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู15 ปี--10-10
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู14 ปี--4-4
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู13 ปี--11-11
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-21-3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-4--4
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-7--7
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-7--7
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-3--3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-2--2
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู6 ปี32--5
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู5 ปี7---7
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด102727-64
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู12 ปี-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู11 ปี-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู10 ปี-3--3
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู9 ปี-3--3
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู8 ปี-6--6
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู7 ปี-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู6 ปี-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู5 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-16--16
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-2--2
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-10--10
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-5--5
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-10--10
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-9--9
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-12--12
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-12--12
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู6 ปี72--9
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู5 ปี4---4
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู4 ปี1---1
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1262--74
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู12 ปี-8--8
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู11 ปี-11--11
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู10 ปี-5--5
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู9 ปี-12--12
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู8 ปี-4--4
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู7 ปี-9--9
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู6 ปี92--11
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู5 ปี10---10
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู4 ปี1---1
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2051--71
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู12 ปี-3--3
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู11 ปี-3--3
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู10 ปี-2--2
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู9 ปี-1--1
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู8 ปี-3--3
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู7 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู6 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู5 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-12--12
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู12 ปี-22--22
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู11 ปี-6--6
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู10 ปี-12--12
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู9 ปี-13--13
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู8 ปี-9--9
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู7 ปี-11--11
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู6 ปี12---12
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู5 ปี2---2
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู4 ปี1---1
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1573--88
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู12 ปี-3--3
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู11 ปี-3--3
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู10 ปี-6--6
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู9 ปี-5--5
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู8 ปี-6--6
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู7 ปี-2--2
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู6 ปี-1--1
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู5 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-26--26
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-10--10
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-9--9
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-5--5
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-5--5
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-5--5
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-5--5
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู6 ปี6---6
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู5 ปี2---2
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู4 ปี2---2
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู20 ปีขึ้นไป-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู20 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู19 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู18 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู17 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู16 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู15 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู14 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู13 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู12 ปี-1--1
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู11 ปี-2--2
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู10 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู9 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู8 ปี-3--3
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู7 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู6 ปี3---3
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู5 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู4 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู3 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคู2 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูน้อยกว่า 2 ปี-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด36--9


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT