ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนามน0
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนามน0
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนามน0
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนามน0
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนามน0
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนยอดแกงนามน0
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนยอดแกงนามน0
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนยอดแกงนามน0
46030010 หนองโพนสูงนามนยอดแกงนามน0
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนสงเปลือยนามน0
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนสงเปลือยนามน0
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือยนามน0
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือยนามน0
46030015 หนองบัวในนามนหนองบัวนามน0
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนหนองบัวนามน0
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัวนามน0
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัวนามน0
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนหลักเหลี่ยมนามน0
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนหลักเหลี่ยมนามน0
46030021 สังคมพัฒนานามนหลักเหลี่ยมนามน0
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงกุดปลาค้าวเมิงเขาวง0
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง0
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง0
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่เมิงเขาวง0
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง0
46030084 บ้านดงหมูเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง0
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงคุ้มเก่าเมิงเขาวง0
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง0
46030087 บ้านนาวีเขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง0
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงสงเปลือยเมิงเขาวง0
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง0
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง0
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงสระพังทองเมิงเขาวง0
46030092 บ้านหนองผือเขาวงหนองผือเมิงเขาวง0
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงหนองผือเมิงเขาวง0
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงหนองผือเมิงเขาวง0
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงดินจี่เมิงเขาวง0
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงดินจี่แพรวาคำม่วง0
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงดินจี่แพรวาคำม่วง0
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง0
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง0
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง0
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง0
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงทุ่งคลองแพรวาคำม่วง0
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง0
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง0
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง0
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง0
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง0
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงนาทันแพรวาคำม่วง0
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงนาบอนแพรวาคำม่วง0
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง0
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง0
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง0
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงเนินยางแพรวาคำม่วง0
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงโพนแพรวาคำม่วง0
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงโพนแพรวาคำม่วง0
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงโพนแพรวาคำม่วง0
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง0
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง0
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง0
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง0
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งคำบงเมืองสามอ่าง0
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง0
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง0
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง0
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง0
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งไค้นุ่นเมืองสามอ่าง0
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง0
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง0
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง0
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง0
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่าง0
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งหนองอีบุตรเมืองสามอ่าง0
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งหนองอีบุตรเมืองสามอ่าง0
46030182 บ้านนาคูนาคูนาคูเสรีไทนาคู0
46030183 บ้านวังเวียงนาคูนาคูเสรีไทนาคู0
46030184 บ้านชาดนาคูนาคูเสรีไทนาคู0
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูนาคูเสรีไทนาคู0
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0
46030187 บ้านจานนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0
46030188 โคกนาดีนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0
46030189 บ้านหนองห้างนาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูโนนนาจานเสรีไทนาคู0
46030191 นางามวิทยานาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู0
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู0
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู0
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูบ่อแก้วเสรีไทนาคู0
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0
46030198 บ้านโนนศาลานาคูภูแล่นช้างเสรีไทนาคู0
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0
46030200 บ้านนากระเดานาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูสายนาวังเสรีไทนาคู0
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT