จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7043,073369-4,146
เดินเท้า3124492-367
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4441,432150-2,026
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2291,393125-1,747
จักรยานยืมเรียน-42-6
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ367-16
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1074-21
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเดินเท้า-12-3
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131413-40
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเดินเท้า-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12-3
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเดินเท้า-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเดินเท้า-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ623--29
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเดินเท้า-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.627--33
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-161-17
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเดินเท้า-1111-22
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12913-43
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ862-16
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ124-7
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเดินเท้า-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.986-23
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเดินเท้า-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเดินเท้า-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5162-23
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเดินเท้า12--3
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6204-30
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเดินเท้า-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14--14
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเดินเท้า-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเดินเท้า-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133-7
46030015 หนองบัวในนามนนามนเดินเท้า-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.143-8
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเดินเท้า-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเดินเท้า-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเดินเท้า-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเดินเท้า-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเดินเท้า-1--1
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนจักรยานยืมเรียน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1228--40
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเดินเท้า-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1234--46
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-93-12
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ174-12
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-1--1
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1177-25
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12114--126
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12129--141
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-411-15
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ217-10
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า--1-1
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2519-26
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-152-17
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-128-20
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-11-2
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2811-39
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ120--21
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-1--1
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121--22
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-61-7
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ371-11
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า1-2-3
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4134-21
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า--1-1
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-23-5
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ534-12
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-1--1
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.544-13
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133-7
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า3---3
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.443-11
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121--22
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.128--29
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงจักรยานยืมเรียน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเดินเท้า-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ833-14
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-29-11
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8816-32
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1652--68
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1445--59
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-12--12
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.30109--139
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1512--27
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า17--8
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1620--36
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-21-3
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-37-10
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-14-5
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16-7
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-152-17
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1194-24
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12-3
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1321-16
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-238-31
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13279-49
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า10---10
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ421-7
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1461-21
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-72-9
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ334721-101
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-122-14
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.336625-124
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11814-33
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123910-61
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-6--6
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.136324-100
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ83--11
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า1---1
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.93--12
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-1--1
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.415--19
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงจักรยานยืมเรียน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเดินเท้า-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13917-57
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1153-19
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-5--5
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.124920-81
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-75-12
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า--3-3
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-99-18
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-71-8
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-1--1
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-81-9
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ160--61
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ165--66
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-6--6
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2131--133
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-1--1
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจักรยานยืมเรียน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเดินเท้า-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
46030179 บ้านหนองขอนแก่น