จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3,57116,2432,418-22,232
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-1--1
เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน3,56316,1522,412-22,127
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า313--16
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-6--6
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท5706-81
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนกำพร้า1---1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กยากจน2418066-270
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2518166-272
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนกำพร้า-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่นๆ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กยากจน3712044-201
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3712044-201
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนกำพร้า-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กยากจน1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1646--62
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนกำพร้า-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กยากจน1864--82
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1864--82
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนกำพร้า-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กยากจน2152--73
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2152--73
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนกำพร้า-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กยากจน7016957-296
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7016957-296
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนกำพร้า-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่นๆ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กยากจน347627-137
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด347627-137
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนกำพร้า-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กยากจน941--50
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด941--50
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนกำพร้า-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่นๆ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กยากจน1033--43
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1033--43
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่นๆ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนกำพร้า-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กยากจน2421472-310
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2421472-310
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนกำพร้า-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กยากจน627--33
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด627--33
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกำพร้า-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กยากจน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกำพร้า-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กยากจน-3--3
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนกำพร้า-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่นๆ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กยากจน3610030-166
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3610030-166
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนกำพร้า-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กยากจน2380--103
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2380--103
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกำพร้า-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กยากจน860--68
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด960--69
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกำพร้า-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กยากจน-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนกำพร้า-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอื่นๆ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กยากจน751--58
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด751--58
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนกำพร้า-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กยากจน699--105
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด699--105
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนกำพร้า-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอื่นๆ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กยากจน52199--251
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนชนกลุ่มน้อย-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนผลกระทบจากเอดส์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กเร่ร่อน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด52199--251
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2212544-191
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน2212544-191
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17255--272
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน17255--272
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด113939-89
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน113939-89
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1911370-202
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน1911370-202
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1594--109
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน1594--109
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-55--55
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน-55--55
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3513250-217
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน3513250-217
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2473--97
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน2473--97
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด227240-134
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน226640-128
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-6--6
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด136320-96
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน136320-96
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1651--67
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน1651--67
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด74023-70
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน74023-70
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด560--65
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน560--65
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด889--97
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กยากจน889--97
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5215848-258
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กเร่ร่อน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงผลกระทบจากเอดส์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงชนกลุ่มน้อย-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กยากจน5215848-258
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงกำพร้า-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด58264112-434
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน58264112-434
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1540--55
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1540--55
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด65310--375
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน65310--375
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด123613-61
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน123613-61
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1136--47
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1136--47
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด327--30
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน327--30
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด189333-144
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน189332-143
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด338838-159
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน338838-159
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด68234103-405
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน68234103-405
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด207319-112
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน207319-112
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116531-107
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน116531-107
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2712858-213
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน2712858-213
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด60231104-395
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน60231104-395
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4926291-402
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน4926291-402
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด518--23
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน518--23
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด525--30
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน525--30
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1540--55
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1540--55
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1241--53
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1241--53
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1262--74
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1262--74
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2263--85
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน2263--85
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด819--27
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน819--27
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1085--95
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1085--95
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด631--37
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน631--37
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด388114-133
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน388114-133
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1845--63
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กเร่ร่อน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงผลกระทบจากเอดส์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงชนกลุ่มน้อย-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กยากจน1845--63
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงกำพร้า-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5416365-282
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน5416365-282
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1776--93
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน1776--93
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด592--97
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน589--94
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3--3
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1556--71
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน1556--71
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด834--42
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน834--42
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7--7
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน-7--7
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด157328-116
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน157328-116
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด910934-152
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน910934-152
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27--27
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน-27--27
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด955--64
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน955--64
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด135413-80
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน135413-80
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11197--208
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน11197--208
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-81--81
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน-81--81
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-98--98
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน-97--97
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1052--62
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน1052--62
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด514--19
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน514--19
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2910714-150
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กเร่ร่อน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างผลกระทบจากเอดส์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างชนกลุ่มน้อย-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กยากจน2910714-150
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกำพร้า-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27185--212
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน27185--212
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน1155--66
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3314564-242
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน3314564-242
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2042--62
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน2042--62
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด207635-131
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน207635-131
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด322--25
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน322--25
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40133--173
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน40133--173
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน2957--86
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1860--78
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน1859--77
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4013450-224
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน4013450-224
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด82424-56
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน82424-56
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-15--15
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน-14--14
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2048--68
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน2048--68
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน-7--7
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-5--5
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1470--84
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน1470--84
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กถูกทอดทิ้ง-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กเร่ร่อน-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูผลกระทบจากเอดส์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูชนกลุ่มน้อย-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กยากจน36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูกำพร้า-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT