วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 12000125 125122 -3129 7
ขนาดกลาง /นร.121 - 6000072 7274 267 -7
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 1500001 111
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป001 111
รวม00199 199198 -1198