จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,20018,0932,539-24,832
ไทย4,18618,0492,535-24,770
กัมพูชา-112-13
เกาหลีใต้-2--2
จีน-11-2
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา1---1
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-1--1
ลาว815--23
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-1--1
ไม่ปรากฎสัญชาติ34--7
อื่นๆ291-12
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด5125285-388
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไทย5124985-385
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนกัมพูชา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนจีน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเนปาล-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนปากีสถาน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเมียนมา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนมาเลเซีย-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนลาว-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเวียดนาม-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศรีลังกา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอินเดีย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด4112749-217
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไทย4012649-215
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนกัมพูชา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนจีน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเนปาล-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนปากีสถาน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเมียนมา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนมาเลเซีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนลาว11--2
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเวียดนาม-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศรีลังกา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสิงคโปร์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอินเดีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่นๆ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไทย1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนกัมพูชา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนจีน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเนปาล-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนปากีสถาน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเมียนมา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนมาเลเซีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนลาว-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเวียดนาม-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศรีลังกา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอินเดีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1864--82
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไทย1863--81
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนกัมพูชา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนจีน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเนปาล-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนปากีสถาน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเมียนมา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนมาเลเซีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนลาว-1--1
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเวียดนาม-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศรีลังกา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสิงคโปร์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอินเดีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2252--74
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไทย2250--72
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนกัมพูชา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเกาหลีใต้-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนจีน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนญี่ปุ่น-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเนปาล-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนปากีสถาน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเมียนมา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนฟิลิปปิน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนมาเลเซีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนลาว-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเวียดนาม-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศรีลังกา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสิงคโปร์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอินเดีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด7417159-304
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไทย7417159-304
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนกัมพูชา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนจีน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเนปาล-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนปากีสถาน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเมียนมา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนมาเลเซีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนลาว-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเวียดนาม-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศรีลังกา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอินเดีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนทั้งหมด357733-145
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไทย357733-145
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนกัมพูชา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนจีน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเนปาล-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนปากีสถาน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเมียนมา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนมาเลเซีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนลาว-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเวียดนาม-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศรีลังกา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสิงคโปร์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอินเดีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่นๆ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1053--63
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไทย1053--63
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนกัมพูชา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนจีน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเนปาล-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนปากีสถาน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเมียนมา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนมาเลเซีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนลาว-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเวียดนาม-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศรีลังกา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอินเดีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1034--44
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไทย1034--44
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนกัมพูชา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนจีน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเนปาล-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนปากีสถาน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเมียนมา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนมาเลเซีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนลาว-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเวียดนาม-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศรีลังกา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสิงคโปร์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอินเดีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่นๆ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนทั้งหมด6823079-377
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไทย6823079-377
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนกัมพูชา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนจีน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเนปาล-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนปากีสถาน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเมียนมา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนมาเลเซีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนลาว-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเวียดนาม-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศรีลังกา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสิงคโปร์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอินเดีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่นๆ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไทย1039--49
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนกัมพูชา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนจีน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเนปาล-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนปากีสถาน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเมียนมา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนมาเลเซีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนลาว-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเวียดนาม-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศรีลังกา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสิงคโปร์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอินเดีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไทย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนจีน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนลาว-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-5--5
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไทย-5--5
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนจีน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนลาว-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนทั้งหมด3810731-176
46030015 หนองบัวในนามนนามนไทย3810631-175
46030015 หนองบัวในนามนนามนกัมพูชา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนจีน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเนปาล-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนปากีสถาน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเมียนมา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนมาเลเซีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนลาว-1--1
46030015 หนองบัวในนามนนามนเวียดนาม-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนศรีลังกา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนสิงคโปร์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอินเดีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่นๆ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2381--104
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไทย2381--104
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนกัมพูชา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเกาหลีใต้-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนจีน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนญี่ปุ่น-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเนปาล-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนปากีสถาน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเมียนมา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนฟิลิปปิน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนมาเลเซีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนลาว-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเวียดนาม-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศรีลังกา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสิงคโปร์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอินเดีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด962--71
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไทย962--71
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนจีน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนลาว-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไทย-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนจีน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนลาว-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด952--61
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไทย952--61
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนกัมพูชา-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนจีน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเนปาล-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนปากีสถาน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเมียนมา-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนมาเลเซีย-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนลาว-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนเวียดนาม-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนศรีลังกา-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนสิงคโปร์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอินเดีย-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอื่นๆ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด37128--165
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไทย37128--165
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนกัมพูชา-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนจีน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเนปาล-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนปากีสถาน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเมียนมา-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนมาเลเซีย-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนลาว-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนเวียดนาม-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนศรีลังกา-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนสิงคโปร์-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอินเดีย-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนนักเรียนทั้งหมด52199--251
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไทย50198--248
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนกัมพูชา-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเกาหลีใต้-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนจีน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนญี่ปุ่น-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเนปาล-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนปากีสถาน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเมียนมา-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนฟิลิปปิน-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนมาเลเซีย-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนลาว21--3
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนเวียดนาม-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนศรีลังกา-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนสิงคโปร์-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอินเดีย-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอื่นๆ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030021 สังคมพัฒนานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2414948-221
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไทย2414948-221
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด21326--347
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไทย21325--346
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-1--1
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด114039-90
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไทย114039-90
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไทย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030082 บ้านโนนสำราญเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2417087-281
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไทย2417087-281
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030083 กุดสิมวิทยาสารเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1596--111
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไทย1596--111
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030084 บ้านดงหมูเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-61--61
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไทย-60--60
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-1--1
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด3814953-240
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไทย3814953-240
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด2473--97
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไทย2472--96
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-1--1
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030087 บ้านนาวีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด268343-152
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไทย268343-152
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด217620-117
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไทย217620-117
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030089 บ้านส้มป่อยเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไทย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030090 บ้านกุดกอกเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด1651--67
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไทย1650--66
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-1--1
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030091 โคกมะลิวิทยาเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด84224-74
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไทย84224-74
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030092 บ้านหนองผือเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด567--72
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไทย567--72
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030093 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด10102--112
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไทย10102--112
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงกัมพูชา-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงจีน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงลาว-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030094 บ้านโพนนาดีเขาวงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงนักเรียนทั้งหมด5616749-272
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไทย5616649-271
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงกัมพูชา-1--1
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเกาหลีใต้-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงจีน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงซาอุดีอาระเบีย-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงญี่ปุ่น-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเนปาล-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงปากีสถาน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเมียนมา-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงฟิลิปปิน-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงมาเลเซีย-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงลาว-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงเวียดนาม-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงศรีลังกา-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงสิงคโปร์-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอินเดีย-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอินโดนีเซีย-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอื่นๆ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงข้อมูลผิดปกติ-----
46030095 บ้านโพนแพงคำม่วงเมิงเขาวงอายุนอกเกณฑ์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด58267113-438
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไทย58267113-438
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030096 บ้านดินจี่คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1540--55
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด66329--395
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไทย66328--394
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-1--1
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด123913-64
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย123913-64
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030099 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1639--55
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1639--55
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030100 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด327--30
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย327--30
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030101 โป่งนกเปล้าคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1810234-154
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1810234-154
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030102 บ้านคำพิมูลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด349242-168
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย349242-168
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030103 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด72238103-413
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย72238103-413
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030104 บ้านโนนค้อคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด208020-120
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย208020-120
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030105 นาทันวิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด186933-120
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย186833-119
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-1--1
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030106 บ้านหนองสระพังคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด3013664-230
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย3013464-228
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-2--2
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030107 บ้านโจดนาตาลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด61233104-398
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย61233104-398
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030108 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด5427392-419
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย5327392-418
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ1---1
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030109 บ้านนาบอนคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด518--23
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย518--23
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030110 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด527--32
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไทย526--31
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-1--1
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1540--55
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1540--55
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1241--53
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1241--53
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1569--84
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1569--84
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด2472--96
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย2472--96
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030115 บ้านหนองม่วงคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด819--27
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย819--27
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1288--100
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1288--100
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030117 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด632--38
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย632--38
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด4110714-162
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไทย4110714-162
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงนักเรียนทั้งหมด1947--66
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไทย1947--66
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงกัมพูชา-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเกาหลีใต้-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงจีน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงซาอุดีอาระเบีย-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงญี่ปุ่น-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเนปาล-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงปากีสถาน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเมียนมา-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงฟิลิปปิน-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงมาเลเซีย-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงลาว-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงเวียดนาม-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงศรีลังกา-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงสิงคโปร์-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอินเดีย-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอินโดนีเซีย-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอื่นๆ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงข้อมูลผิดปกติ-----
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงแพรวาคำม่วงอายุนอกเกณฑ์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด5716866-291
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย5716866-291
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030164 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1777--94
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย1777--94
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด593--98
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย593--98
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030166 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1556--71
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย1556--71
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030167 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด834--42
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย834--42
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030168 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-15--15
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย-15--15
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด167728-121
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย167728-121
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030170 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด910934-152
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย910934-152
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-29--29
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย-29--29
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030172 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1056--66
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย956--65
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว1---1
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030173 บ้านผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด145413-81
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย135413-80
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด11283--294
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย11282--293
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-1--1
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030175 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-81--81
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย-81--81
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030176 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด-125--125
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย-124--124
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-1--1
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด1058--68
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย1058--68
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030178 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด514--19
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย514--19
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030179 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างนักเรียนทั้งหมด2911215-156
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไทย2911215-156
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างกัมพูชา-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเกาหลีใต้-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างจีน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างซาอุดีอาระเบีย-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างญี่ปุ่น-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเนปาล-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างปากีสถาน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเมียนมา-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างฟิลิปปิน-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างมาเลเซีย-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างลาว-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างเวียดนาม-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างศรีลังกา-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างสิงคโปร์-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินเดีย-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอินโดนีเซีย-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอื่นๆ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างข้อมูลผิดปกติ-----
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งเมืองสามอ่างอายุนอกเกณฑ์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด27202--229
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไทย27201--228
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูลาว-1--1
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030182 บ้านนาคูนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไทย1157--68
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030183 บ้านวังเวียงนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด3315465-252
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไทย3315465-252
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030184 บ้านชาดนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไทย530--35
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030185 นาสีนวลวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไทย737--44
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030186 สามเพื่อนพัฒนานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2042--62
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไทย2041--61
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูลาว-1--1
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030187 บ้านจานนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด207935-134
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไทย207935-134
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030188 โคกนาดีนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไทย713--20
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030189 บ้านหนองห้างนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด328--31
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไทย328--31
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด40138--178
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไทย40136--176
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-2--2
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030191 นางามวิทยานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไทย2958--87
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030192 หินลาดนารายณ์สารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1862--80
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไทย1862--80
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030193 บ้านบ่อแก้วนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด4114450-235
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไทย4114350-234
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030194 บ้านม่วงกุลนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด102727-64
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไทย102727-64
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-16--16
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไทย-16--16
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไทย1262--74
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030197 บ้านน้ำปุ้นนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด2051--71
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไทย2051--71
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030198 บ้านโนนศาลานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไทย-12--12
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1573--88
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไทย1473--87
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูลาว1---1
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030200 บ้านนากระเดานาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไทย-26--26
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030201 บ้านกุดตาใกล้นาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไทย1039--49
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030202 บ้านนากุดสิมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูนักเรียนทั้งหมด36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไทย36--9
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูกัมพูชา-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเกาหลีใต้-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูจีน-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูซาอุดีอาระเบีย-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูญี่ปุ่น-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเนปาล-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูปากีสถาน-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเมียนมา-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูฟิลิปปิน-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูมาเลเซีย-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูลาว-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูเวียดนาม-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูศรีลังกา-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูสิงคโปร์-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอินเดีย-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอินโดนีเซีย-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอื่นๆ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูข้อมูลผิดปกติ-----
46030203 บ้านหนองขามป้อมนาคูเสรีไทนาคูอายุนอกเกณฑ์-----


71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT