จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,20018,0932,539-24,832
ไทย4,18618,0492,535-24,770
กัมพูชา-112-13
เกาหลีใต้-2--2
จีน-11-2
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา1---1
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-1--1
ลาว815--23
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-1--1
ไม่ปรากฎสัญชาติ34--7
อื่นๆ291-12
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด5125285-388
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไทย5124985-385
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนกัมพูชา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนจีน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเนปาล-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนปากีสถาน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเมียนมา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนมาเลเซีย-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนลาว-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนเวียดนาม-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนศรีลังกา-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอินเดีย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-1--1
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด4112749-217
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไทย4012649-215
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนกัมพูชา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนจีน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเนปาล-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนปากีสถาน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเมียนมา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนมาเลเซีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนลาว11--2
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนเวียดนาม-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนศรีลังกา-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนสิงคโปร์-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอินเดีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอื่นๆ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030002 บ้านโนนเที่ยงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไทย1646--62
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนกัมพูชา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนจีน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเนปาล-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนปากีสถาน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเมียนมา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนมาเลเซีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนลาว-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนเวียดนาม-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนศรีลังกา-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอินเดีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1864--82
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไทย1863--81
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนกัมพูชา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนจีน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเนปาล-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนปากีสถาน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเมียนมา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนมาเลเซีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนลาว-1--1
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนเวียดนาม-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนศรีลังกา-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนสิงคโปร์-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอินเดีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030004 สามัคคีวิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2252--74
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไทย2250--72
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนกัมพูชา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเกาหลีใต้-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนจีน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนญี่ปุ่น-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเนปาล-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนปากีสถาน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเมียนมา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนฟิลิปปิน-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนมาเลเซีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนลาว-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนเวียดนาม-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนศรีลังกา-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนสิงคโปร์-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอินเดีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030005 เย็นสยามวิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด7417159-304
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไทย7417159-304
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนกัมพูชา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนจีน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเนปาล-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนปากีสถาน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเมียนมา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนมาเลเซีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนลาว-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนเวียดนาม-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนศรีลังกา-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอินเดีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอื่นๆ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนนักเรียนทั้งหมด357733-145
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไทย357733-145
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนกัมพูชา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนจีน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเนปาล-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนปากีสถาน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเมียนมา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนมาเลเซีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนลาว-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนเวียดนาม-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนศรีลังกา-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนสิงคโปร์-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอินเดีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอื่นๆ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030008 หนองหญ้าปล้องนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนนักเรียนทั้งหมด1053--63
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไทย1053--63
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนกัมพูชา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนจีน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเนปาล-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนปากีสถาน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเมียนมา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนมาเลเซีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนลาว-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนเวียดนาม-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนศรีลังกา-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนสิงคโปร์-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอินเดีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอื่นๆ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1034--44
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไทย1034--44
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนกัมพูชา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนจีน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเนปาล-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนปากีสถาน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเมียนมา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนมาเลเซีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนลาว-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนเวียดนาม-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนศรีลังกา-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนสิงคโปร์-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอินเดีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอื่นๆ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030010 หนองโพนสูงนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนนักเรียนทั้งหมด6823079-377
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไทย6823079-377
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนกัมพูชา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนจีน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเนปาล-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนปากีสถาน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเมียนมา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนมาเลเซีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนลาว-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนเวียดนาม-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนศรีลังกา-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนสิงคโปร์-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอินเดีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอื่นๆ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030011 สงเปลือยวิทยายนนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนนักเรียนทั้งหมด1039--49
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไทย1039--49
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนกัมพูชา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนจีน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเนปาล-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนปากีสถาน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเมียนมา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนมาเลเซีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนลาว-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนเวียดนาม-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนศรีลังกา-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนสิงคโปร์-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอินเดีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอื่นๆ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030012 หัวงัววิทยาคมนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไทย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนจีน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนลาว-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-5--5
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไทย-5--5
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนจีน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนลาว-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนนักเรียนทั้งหมด3810731-176
46030015 หนองบัวในนามนนามนไทย3810631-175
46030015 หนองบัวในนามนนามนกัมพูชา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเกาหลีใต้-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนจีน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนญี่ปุ่น-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเนปาล-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนปากีสถาน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนเมียนมา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนฟิลิปปิน-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนมาเลเซีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนลาว-1--1
46030015 หนองบัวในนามนนามนเวียดนาม-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนศรีลังกา-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนสิงคโปร์-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอินเดีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอื่นๆ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030015 หนองบัวในนามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนนักเรียนทั้งหมด2381--104
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไทย2381--104
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนกัมพูชา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเกาหลีใต้-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนจีน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนญี่ปุ่น-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเนปาล-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนปากีสถาน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเมียนมา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนฟิลิปปิน-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนมาเลเซีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนลาว-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนเวียดนาม-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนศรีลังกา-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนสิงคโปร์-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอินเดีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอื่นๆ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030016 ยิ่งสันต์วิทยานามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด962--71
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไทย962--71
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนจีน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนลาว-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนนักเรียนทั้งหมด-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไทย-21--21
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนกัมพูชา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเกาหลีใต้-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนจีน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนซาอุดีอาระเบีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนญี่ปุ่น-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเนปาล-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนปากีสถาน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเมียนมา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนฟิลิปปิน-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนมาเลเซีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนลาว-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนเวียดนาม-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนศรีลังกา-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนสิงคโปร์-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินเดีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอินโดนีเซีย-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอื่นๆ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนข้อมูลผิดปกติ-----
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนนามนอายุนอกเกณฑ์-----
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนนักเรียนทั้งหมด952--61
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนนามนไทย952--61