แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์นามนนามน38517-----------
1046030472 บ้านโนนเที่ยงนามนนามน21911-----------
1046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์นามนนามน608-----------
1046030474 สามัคคีวิทยาคมนามนนามน818-----------
1046030475 เย็นสยามวิทยานามนนามน758-----------
1046030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์นามนยอดแกง29315-----------
1046030467 หนองหญ้าปล้องนามนยอดแกง14011-----------
1046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์นามนยอดแกง638-----------
1046030469 หนองโพนสูงนามนยอดแกง417-----------
1046030483 สงเปลือยวิทยายนนามนสงเปลือย37619-----------
1046030484 หัวงัววิทยาคมนามนสงเปลือย498-----------
1046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือย-------------
1046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนสงเปลือย53-----------
1046030482 หนองบัวในนามนหนองบัว17111-----------
1046030479 ยิ่งสันต์วิทยานามนหนองบัว1028-----------
1046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัว707-----------
1046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนหนองบัว214-----------
1046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุงนามนหลักเหลี่ยม598-----------
1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมนามนหลักเหลี่ยม1668-----------
1046030477 สังคมพัฒนานามนหลักเหลี่ยม2489-----------
1046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงเขาวงกุดปลาค้าว22314-----------
1046030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยาเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่34114-----------
1046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงกุดสิมคุ้มใหม่8711-----------
1046030340 บ้านโนนสำราญเขาวงกุดสิมคุ้มใหม่-------------
1046030346 กุดสิมวิทยาสารเขาวงคุ้มเก่า28011-----------
1046030344 บ้านดงหมูเขาวงคุ้มเก่า1128-----------
1046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยาเขาวงคุ้มเก่า626-----------
1046030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมเขาวงสงเปลือย23711-----------
1046030343 บ้านนาวีเขาวงสงเปลือย988-----------
1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์เขาวงสงเปลือย15811-----------
1046030349 บ้านส้มป่อยเขาวงสระพังทอง11911-----------
1046030350 บ้านกุดกอกเขาวงสระพังทอง-------------
1046030351 โคกมะลิวิทยาเขาวงสระพังทอง678-----------
1046030352 บ้านหนองผือเขาวงหนองผือ7411-----------
1046030353 บ้านโพธิ์ไทรเขาวงหนองผือ738-----------
1046030354 บ้านโพนนาดีเขาวงหนองผือ1118-----------
1046030407 บ้านโพนแพงคำม่วงดินจี่27511-----------
1046030411 บ้านดินจี่คำม่วงดินจี่43722-----------
1046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)คำม่วงดินจี่558-----------
1046030387 คำม่วงจรัสวิทย์คำม่วงทุ่งคลอง38918-----------
1046030388 ทุ่งคลองวิทยาคำม่วงทุ่งคลอง6411-----------
1046030389 บ้านเก่าเดื่อคำม่วงทุ่งคลอง538-----------
1046030390 โป่งนกเปล้าคำม่วงทุ่งคลอง307-----------
1046030391 บ้านคำพิมูลคำม่วงทุ่งคลอง15311-----------
1046030401 บ้านนาไร่เดียวคำม่วงนาทัน16811-----------
1046030402 บ้านโนนค้อคำม่วงนาทัน40819-----------
1046030403 นาทันวิทยาคำม่วงนาทัน12211-----------
1046030404 บ้านหนองสระพังคำม่วงนาทัน12011-----------
1046030405 บ้านโจดนาตาลคำม่วงนาทัน21411-----------
1046030406 บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงนาทัน38617-----------
1046030408 บ้านนาบอนคำม่วงนาบอน41520-----------
1046030409 สะพานหินวิทยาคมคำม่วงนาบอน268-----------
1046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์คำม่วงนาบอน338-----------
1046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนาคำม่วงนาบอน558-----------
1046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุงคำม่วงนาบอน558-----------
1046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคมคำม่วงเนินยาง838-----------
1046030396 บ้านหนองม่วงคำม่วงเนินยาง938-----------
1046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยาคำม่วงเนินยาง277-----------
1046030398 สูงเนินวิทยาคมคำม่วงเนินยาง1007-----------
1046030395 บ้านใหม่ชัยมงคลคำม่วงโพน388-----------
1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคมคำม่วงโพน16911-----------
1046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์คำม่วงโพน688-----------
1046030494 คำบงพิทยาคมห้วยผึ้งคำบง29412-----------
1046030495 คำหมุนผดุงเวทย์ห้วยผึ้งคำบง978-----------
1046030496 บ้านหนองมะงงห้วยผึ้งคำบง1018-----------
1046030497 บ้านคำม่วงห้วยผึ้งคำบง718-----------
1046030498 บ้านปลาขาวห้วยผึ้งคำบง438-----------
1046030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งไค้นุ่น155-----------
1046030504 บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งไค้นุ่น12111-----------
1046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูนห้วยผึ้งไค้นุ่น14810-----------
1046030488 อุปรีศรีวิทยาห้วยผึ้งไค้นุ่น204-----------
1046030489 บ้านผึ้งห้วยผึ้งไค้นุ่น587-----------
1046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง7911-----------
1046030491 บ้านห้วยผึ้งห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง29514-----------
1046030492 บ้านหนองแสงห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง826-----------
1046030493 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2ห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง1266-----------
1046030499 บ้านห้วยฝาห้วยผึ้งนิคมห้วยผึ้ง688-----------
1046030501 บ้านหนองขอนแก่นห้วยผึ้งหนองอีบุตร217-----------
1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ห้วยผึ้งหนองอีบุตร15511-----------
1046030505 บ้านนาคูนาคูนาคู2288-----------
1046030506 บ้านวังเวียงนาคูนาคู688-----------
1046030512 บ้านชาดนาคูนาคู25411-----------
1046030517 นาสีนวลวิทยานาคูนาคู346-----------
1046030519 สามเพื่อนพัฒนานาคูโนนนาจาน407-----------
1046030520 บ้านจานนาคูโนนนาจาน598-----------
1046030521 โคกนาดีนาคูโนนนาจาน13411-----------
1046030523 บ้านหนองห้างนาคูโนนนาจาน208-----------
1046030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)นาคูโนนนาจาน318-----------
1046030513 นางามวิทยานาคูบ่อแก้ว1768-----------
1046030514 หินลาดนารายณ์สารนาคูบ่อแก้ว888-----------
1046030515 บ้านบ่อแก้วนาคูบ่อแก้ว818-----------
1046030516 บ้านม่วงกุลนาคูบ่อแก้ว23011-----------
1046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคารนาคูภูแล่นช้าง6111-----------
1046030525 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูภูแล่นช้าง166-----------
1046030524 บ้านน้ำปุ้นนาคูภูแล่นช้าง758-----------
1046030522 บ้านโนนศาลานาคูภูแล่นช้าง708-----------
1046030511 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูสายนาวัง125-----------
1046030507 บ้านนากระเดานาคูสายนาวัง878-----------
1046030508 บ้านกุดตาใกล้นาคูสายนาวัง246-----------
1046030509 บ้านนากุดสิมนาคูสายนาวัง528-----------
1046030510 บ้านหนองขามป้อมนาคูสายนาวัง94-----------
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT