ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

198

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

129

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

4

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

179

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

194

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

55

ตาราง

1,804

ห้องเรียน
-104
ตาราง

24,832

นักเรียน
-1053
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,200

-279
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,093

-655
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,539

-119
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

34.78

O-NET ป.6 -1.29

สพฐ. 37.70

-2.92

ประเทศ 39.73

-4.95

ตาราง

31.21

O-NET ม.3 1.71

สพฐ. 36.00

-4.79

ประเทศ 35.68

-4.47

ตาราง

61.37

NT ป.3 () 12.27

สพฐ. 52.07

9.3

ประเทศ 52.50

8.87

ตาราง

77.55

RT ป.1 () 8.25

สพฐ. 77.22

0.33

ประเทศ 77.28

0.27

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,378

ครูและบุคลากร

สนง.
69
รร.
2,309
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

2,378

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 4 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ124 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น55 /28%
ประถมฯ15 /8%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 129 /65%
ขนาดกลาง 67 /34%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 129 /65%
ขนาดที่ 2 35 /18%
ขนาดที่ 3 21 /11%
ขนาดที่ 4 11 /6%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
198 โรงเรียน

7 อำเภอ
ห้วยผึ้ง

17 โรงเรียน

ตาราง
นาคู

22 โรงเรียน

ตาราง
เขาวง

16 โรงเรียน

ตาราง
กุฉินารายณ์

55 โรงเรียน

ตาราง
นามน

20 โรงเรียน

ตาราง
สมเด็จ

42 โรงเรียน

ตาราง
คำม่วง

26 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
เมืองสามอ่าง

17 โรงเรียน

ตาราง
เสรีไทนาคู

22 โรงเรียน

ตาราง
เมิงเขาวง

17 โรงเรียน

ตาราง
เมืองกุฉินารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
ลำพะยังนารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
บูรพานารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
นามน

20 โรงเรียน

ตาราง
เมืองสมเด็จ

0 โรงเรียน

ตาราง
สมเด็จภูพาน

0 โรงเรียน

ตาราง
แพรวาคำม่วง

25 โรงเรียน

ตาราง
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT