ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

199

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

125

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

180

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

196

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

57

ตาราง

1,902

ห้องเรียน
ตาราง

26,161

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,343

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

19,054

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,764

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

2,360

ครูและบุคลากร

สนง.
76
รร.
2,284
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

2,360

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ123 /62%
ปฐมวัย - ม.ต้น57 /29%
ประถมฯ16 /8%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 125 /63%
ขนาดกลาง 72 /36%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 125 /63%
ขนาดที่ 2 39 /20%
ขนาดที่ 3 22 /11%
ขนาดที่ 4 11 /6%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
199 โรงเรียน

7 อำเภอ
ห้วยผึ้ง

18 โรงเรียน

ตาราง
นาคู

22 โรงเรียน

ตาราง
เขาวง

16 โรงเรียน

ตาราง
กุฉินารายณ์

55 โรงเรียน

ตาราง
นามน

20 โรงเรียน

ตาราง
สมเด็จ

42 โรงเรียน

ตาราง
คำม่วง

26 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
เมืองสามอ่าง

17 โรงเรียน

ตาราง
เสรีไทนาคู

22 โรงเรียน

ตาราง
เมิงเขาวง

17 โรงเรียน

ตาราง
เมืองกุฉินารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
ลำพะยังนารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
บูรพานารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
นามน

20 โรงเรียน

ตาราง
เมืองสมเด็จ

0 โรงเรียน

ตาราง
สมเด็จภูพาน

0 โรงเรียน

ตาราง
แพรวาคำม่วง

25 โรงเรียน

ตาราง
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2022.1.KAOPUNHOT