ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

198

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

129

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 4 /2%
1.2. นร.1 - 20 16 /8%
1.3. นร.21 - 40 20 /10%
1.4. นร.41 - 60 22 /11%
1.5. นร.61 - 80 32 /16%
1.6. นร.81 - 100 23 /12%
1.7. นร.101 - 120 12 /6%
รร.ไม่มีนักเรียน

4

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

179

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

194

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

55

ตาราง

1,804

ห้องเรียน
-104
ตาราง

24,832

นักเรียน
-1053
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,200

-279
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,093

-655
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,539

-119
ตาราง

198

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
129
กลาง
67
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -34.78

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -31.21

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 -61.37

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 -77.55

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
  0 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 4 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ124 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น55 /28%
ประถมฯ15 /8%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 129 /65%
ขนาดกลาง 67 /34%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 129 /65%
ขนาดที่ 2 35 /18%
ขนาดที่ 3 21 /11%
ขนาดที่ 4 11 /6%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นาย ชัชวาล อาราษฎร์
 • นาย ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
 • นาย ทรงวุฒิ ศรล้อม
 • นาย ชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์
 • นาย มนตรี จันทวงศ์
 • นาง ลมุล  เนตรคุณ
 • นาย ณัฐพล ทวยลี
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นาย ชัชวาล อาราษฎร์
 • นาย ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
 • นาง ลมุล  เนตรคุณ
 • นายณัฐพล ทวยลี
 • นายนรากร บุญเกิด
198 โรงเรียน

7 อำเภอ
ห้วยผึ้ง

17 โรงเรียน

ตาราง
นาคู

22 โรงเรียน

ตาราง
เขาวง

16 โรงเรียน

ตาราง
กุฉินารายณ์

55 โรงเรียน

ตาราง
นามน

20 โรงเรียน

ตาราง
สมเด็จ

42 โรงเรียน

ตาราง
คำม่วง

26 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
เมืองสามอ่าง

17 โรงเรียน

ตาราง
เสรีไทนาคู

22 โรงเรียน

ตาราง
เมิงเขาวง

17 โรงเรียน

ตาราง
เมืองกุฉินารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
ลำพะยังนารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
บูรพานารายณ์

0 โรงเรียน

ตาราง
นามน

20 โรงเรียน

ตาราง
เมืองสมเด็จ

0 โรงเรียน

ตาราง
สมเด็จภูพาน

0 โรงเรียน

ตาราง
แพรวาคำม่วง

25 โรงเรียน

ตาราง
71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
Version.2024.1.KAOPUNHOT