คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
  คณะกรรมการอำนวยการ
   คณะกรรมการพัฒนาระบบ
    71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
    Version.2022.1.KAOPUNHOT