สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2341287628
43%
1006:1
อนุบาล 3429399828
57%
1088:1
ระดับปฐมวัย7706861,456
19%
2087:1
ประถมศึกษาปีที่ 1446414860
15%
1167:1
ประถมศึกษาปีที่ 2449469918
16%
1188:1
ประถมศึกษาปีที่ 35344861,020
17%
1209:1
ประถมศึกษาปีที่ 4492473965
16%
1168:1
ประถมศึกษาปีที่ 55755241,099
19%
1249:1
ประถมศึกษาปีที่ 65684871,055
18%
1189:1
ระดับประถมศึกษา3,0642,8535,917
78%
7128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1423173
33%
98:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2493079
36%
99:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3442266
30%
97:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13583218
3%
278:1
รวมทั้งสิ้น3,9693,6227,591
100%
9478:1