สพป.กาฬสินธุ์.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26757124
41%
149:1
อนุบาล 310273175
59%
1413:1
ระดับปฐมวัย169130299
13%
2811:1
ประถมศึกษาปีที่ 1129110239
14%
1714:1
ประถมศึกษาปีที่ 2127127254
15%
1715:1
ประถมศึกษาปีที่ 3149122271
16%
1716:1
ประถมศึกษาปีที่ 4127118245
15%
1714:1
ประถมศึกษาปีที่ 5155150305
18%
1718:1
ประถมศึกษาปีที่ 6170168338
20%
1720:1
ระดับประถมศึกษา8577951,652
71%
10216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17747124
34%
816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27447121
33%
815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37741118
33%
815:1
มัธยมศีกษาตอนต้น228135363
16%
2415:1
รวมทั้งสิ้น1,2541,0602,314
100%
15415:1