สพป.กาฬสินธุ์.๓. อำเภอ เขาวง


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25149100
41%
138:1
อนุบาล 38459143
59%
1311:1
ระดับปฐมวัย135108243
12%
269:1
ประถมศึกษาปีที่ 111497211
14%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112114226
15%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134110244
16%
1615:1
ประถมศึกษาปีที่ 4116106222
15%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 5137141278
19%
1617:1
ประถมศึกษาปีที่ 6150154304
20%
1619:1
ระดับประถมศึกษา7637221,485
73%
9615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16637103
33%
715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26839107
34%
715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37133104
33%
715:1
มัธยมศีกษาตอนต้น205109314
15%
2115:1
รวมทั้งสิ้น1,1039392,042
100%
14314:1