สพป.กาฬสินธุ์.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29778541,831
44%
17510:1
อนุบาล 31,2361,1332,369
56%
18913:1
ระดับปฐมวัย2,2131,9874,200
17%
36412:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3951,2692,664
15%
20713:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3541,4122,766
15%
20713:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5651,4262,991
17%
21114:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,5011,4322,933
16%
21214:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,7841,6703,454
19%
22016:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7081,5773,285
18%
21116:1
ระดับประถมศึกษา9,3078,78618,093
73%
1,26814:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1524354878
35%
5815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2539343882
35%
5715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3487292779
31%
5714:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5509892,539
10%
17215:1
รวมทั้งสิ้น13,07011,76224,832
100%
1,80414:1