สพป.กาฬสินธุ์.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21,0359231,958
45%
17311:1
อนุบาล 31,1611,2242,385
55%
19212:1
ระดับปฐมวัย2,1962,1474,343
17%
36512:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,5671,4082,975
16%
21814:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,4761,4052,881
15%
22213:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7761,6233,399
18%
23514:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,7031,5783,281
17%
22515:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,6421,5893,231
17%
23014:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,6561,6313,287
17%
22914:1
ระดับประถมศึกษา9,8209,23419,054
73%
1,35914:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1537343880
32%
5815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2537439976
35%
6116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3526382908
33%
5915:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6001,1642,764
11%
17816:1
รวมทั้งสิ้น13,61612,54526,161
100%
1,90214:1