ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2123
25%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
17%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
25%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
25%
13:1
ระดับประถมศึกษา6612
100%
52:1
รวมทั้งสิ้น6612
100%
52:1