ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
38%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
6%
11:1
ระดับประถมศึกษา10616
100%
63:1
รวมทั้งสิ้น10616
100%
63:1