ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
44%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
6%
11:1
ระดับประถมศึกษา9716
100%
63:1
รวมทั้งสิ้น9716
100%
63:1