ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291625
63%
125:1
อนุบาล 37815
38%
115:1
ระดับปฐมวัย162440
22%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 119827
20%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131326
19%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 381321
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
11%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 514923
17%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141226
19%
126:1
ระดับประถมศึกษา7662138
78%
623:1
รวมทั้งสิ้น9286178
100%
822:1