ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
57%
14:1
อนุบาล 3213
43%
13:1
ระดับปฐมวัย527
35%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-22
15%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-11
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
31%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
31%
14:1
ระดับประถมศึกษา7613
65%
62:1
รวมทั้งสิ้น12820
100%
83:1