ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26-6
67%
16:1
อนุบาล 3123
33%
13:1
ระดับปฐมวัย729
17%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 52810
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6167
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา172643
83%
67:1
รวมทั้งสิ้น242852
100%
87:1