ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1134
27%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4-44
27%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
20%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
20%
13:1
ระดับประถมศึกษา41115
100%
53:1
รวมทั้งสิ้น41115
100%
53:1