ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
36%
14:1
อนุบาล 3257
64%
17:1
ระดับปฐมวัย4711
30%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
27%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4156
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา131326
70%
55:1
รวมทั้งสิ้น172037
100%
75:1