ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27512
44%
112:1
อนุบาล 37815
56%
115:1
ระดับปฐมวัย141327
25%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
6%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 214519
23%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 371320
24%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 410717
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
12%
110:1
ระดับประถมศึกษา453883
75%
614:1
รวมทั้งสิ้น5951110
100%
814:1