ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 35914
100%
114:1
ระดับปฐมวัย5914
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 16410
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 51-1
2%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 66814
34%
114:1
ระดับประถมศึกษา192241
75%
67:1
รวมทั้งสิ้น243155
100%
78:1