ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
47%
18:1
อนุบาล 3729
53%
19:1
ระดับปฐมวัย10717
33%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
32%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 65-5
15%
15:1
ระดับประถมศึกษา211334
67%
66:1
รวมทั้งสิ้น312051
100%
86:1