ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
50%
11:1
อนุบาล 3-11
50%
11:1
ระดับปฐมวัย112
5%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 34711
31%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 44-4
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
9%
13:1
ระดับประถมศึกษา191635
95%
66:1
รวมทั้งสิ้น201737
100%
85:1