ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
20%
11:1
อนุบาล 3224
80%
14:1
ระดับปฐมวัย325
22%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
28%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5639
50%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา12618
78%
45:1
รวมทั้งสิ้น15823
100%
64:1