ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
36%
14:1
อนุบาล 3257
64%
17:1
ระดับปฐมวัย5611
12%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 13-3
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
25%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
15%
16:1
ระดับประถมศึกษา202040
44%
67:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15611
28%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210616
41%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38412
31%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น231639
43%
313:1
รวมทั้งสิ้น484290
100%
118:1