ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
44%
112:1
อนุบาล 37815
56%
115:1
ระดับปฐมวัย151227
20%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 511617
24%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 68210
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา393372
54%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17714
40%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2819
26%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37512
34%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น221335
26%
312:1
รวมทั้งสิ้น7658134
100%
1112:1