ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29918
49%
118:1
อนุบาล 310919
51%
119:1
ระดับปฐมวัย191837
18%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
10%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101222
19%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 391019
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111223
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 551419
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
19%
122:1
ระดับประถมศึกษา5166117
56%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18715
27%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 215621
38%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 316420
36%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น391756
27%
319:1
รวมทั้งสิ้น109101210
100%
1119:1