ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131023
45%
123:1
อนุบาล 3151328
55%
128:1
ระดับปฐมวัย282351
19%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161632
15%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142034
16%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 3242246
22%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131831
15%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121830
14%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6172239
18%
139:1
ระดับประถมศึกษา96116212
81%
827:1
รวมทั้งสิ้น124139263
100%
1026:1