ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3235
24%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
29%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
33%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-33
14%
13:1
ระดับประถมศึกษา91221
100%
45:1
รวมทั้งสิ้น91221
100%
45:1