ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
20%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
60%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-11
20%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา235
100%
32:1
รวมทั้งสิ้น235
100%
32:1