ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
32%
17:1
อนุบาล 39615
68%
115:1
ระดับปฐมวัย121022
29%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6257
13%
17:1
ระดับประถมศึกษา242953
71%
69:1
รวมทั้งสิ้น363975
100%
89:1