ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121022
43%
122:1
อนุบาล 3151429
57%
129:1
ระดับปฐมวัย272451
13%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1211738
15%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 2201636
14%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 3211435
14%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 4242246
18%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 5262955
22%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 6202242
17%
221:1
ระดับประถมศึกษา132120252
65%
1221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191332
38%
132:1
มัธยมศึกษาปีที่ 218725
29%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 322628
33%
128:1
มัธยมศีกษาตอนต้น592685
22%
328:1
รวมทั้งสิ้น218170388
100%
1723:1