สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2392370762
43%
5614:1
อนุบาล 35214851,006
57%
6017:1
ระดับปฐมวัย9138551,768
16%
11615:1
ประถมศึกษาปีที่ 15504601,010
15%
6316:1
ประถมศึกษาปีที่ 25065481,054
16%
6117:1
ประถมศึกษาปีที่ 36044981,102
16%
6317:1
ประถมศึกษาปีที่ 45465561,102
16%
6417:1
ประถมศึกษาปีที่ 57086111,319
19%
6520:1
ประถมศึกษาปีที่ 66235731,196
18%
6319:1
ระดับประถมศึกษา3,5373,2466,783
61%
37918:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1524354878
35%
5815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2539343882
35%
5715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3487292779
31%
5714:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5509892,539
23%
17215:1
รวมทั้งสิ้น6,0005,09011,090
100%
66717:1