สพป.กาฬสินธุ์.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111109220
42%
1812:1
อนุบาล 3139164303
58%
1916:1
ระดับปฐมวัย250273523
20%
3714:1
ประถมศึกษาปีที่ 1143134277
15%
2014:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141139280
16%
2014:1
ประถมศึกษาปีที่ 3164148312
17%
2214:1
ประถมศึกษาปีที่ 4144147291
16%
2015:1
ประถมศึกษาปีที่ 5191152343
19%
2216:1
ประถมศึกษาปีที่ 6157140297
17%
2015:1
ระดับประถมศึกษา9408601,800
68%
12415:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17050120
36%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27935114
34%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36834102
30%
617:1
มัธยมศีกษาตอนต้น217119336
13%
1819:1
รวมทั้งสิ้น1,4071,2522,659
100%
17915:1